Fletushka është zbardhur andaj mos e bë të zezë!

Leter prej zemres :
                     
                Fletushka është zbardhur andaj mos e bë të zezë!
                                     ( Kushtuar Haxhilerëve)
Vella besimtarë…moter besimtare…
Thote Allahu s.w.t” íÇÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ ÇÊÞæÇ Çááå æßæäæÇ ãÚ ÇáÕÇÏÞíä ..”O ju që besuat! Ta keni në kujdes All-llahun dhe të jeni me ata të drejtit.(Tewbe 119)
Poashtu ka thene” æáÇ ÊßæäæÇ ßÇáÊí äÞÖÊ ÛÒáåÇ ãä ÈÚÏ ÞæÉ ÃäßÇËÇ . .”Mos u bëni (në çështjet e betimit) si ajo (grua) që e prish tjerrin e saj pasi ta ketë dredhur fort,…”(Nahl 92)
Falenderimi i takon Allahut s.w.t qe na bekoi ne dhe ju per kryerjen e kesaj shtylle te madhe fetare,per te cilen thote Muhammedi Alejhi selam ” ãä ÍÌ Ýáã íÑÝË æáã íÝÓÞ ÑÌÚ ãä ÐäæÈå ßíæã æáÏÊå Ããå “Kush e ben haxhin duke mos iu afruar gruas dhe duke mos neperkembur dispozitat e Allahut s.w.t kthehet prej tij i paster nga mekatet sikurse ate dite që e ka lindur nena”.
E cfare eshte mendimi yne per Zotin tone? …Se Ai veq na i ka falur mekatet,na i ka mbuluar te metat ,na i ka larguar gabimet,Ai është i denjë për t’ju ruajtur dhe i denjë për falje mëkatesh!
Ai qe ka mendime te mira per Allahun s.w.t ai do ti beje edhe veprat e mira.
Ka thene Hasan El Basriu” Besimtari eshte mendimmire ndaj Allahut s.w.t keshtuqe edhe veprat i ben te mira ndersa pabesimtari eshte mendimkeq per Allahun keshtuqe edhe veprat i ben te keqia”.
Mu per kete nuk i takon nje besimtari qe pasi fletushka e tij te jete zbardhur te kthehet prape e te behet e zeze prej mekateve,dhe nuk i takon besimtarit qe pasi e ka pastruar veten e tij me ibadet per Allahu s.w.t t’a perlyej-ndyte ate me mekate.
Te gjithe ne e kemi per obligim qe te fillojme me nje faqe te re me Allahun s.w.t,t’a respektojme e jo ti bejme mekat ne menyre qe te shpetojme me knaqesine dhe xhennetet e Tij s.w.t
Thote Allahu s.w.t”æãä íØÚ Çááå æÑÓæáå ÝÞÏ ÝÇÒ ÝæÒÇð ÚÙíãÇð “… e kush respekton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një sukses të madh”(Ahzab 71)
Ka thene Pejgamberi a.s” ßá ÃãÊí íÏÎáæä ÇáÌäÉ ÅáÇ ãä ÃÈì . Þíá æãä íÃÈì íÇ ÑÓæá Çááå ¡ ÞÇá : ãä ÃØÇÚäí ÏÎá ÇáÌäÉ æãä ÚÕÇäí ÝÞÏ ÃÈì”. ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí . ” Tere ummeti im do te hyjne ne xhennet perveq atyre qe kundershtojneEshte thene: Po kush kundershton o i derguari i Allahut s.w.t? Tha: Kush me respekton mua do te hyje ne xhennet ndersa kush me kundershton ai veq ka refuzuar”.( Buhariu)
O Allahu yne! O Rrotulluesi i zemrave ! Perforcoji zemrat tona ne fene Tende!
Per fund:
E lusim Allahun s.w.t ten a bashkoje me ju prape ne rruge te besimit dhe te respektit per Allahun s.w.t!
Marre nga www.saaid.net                
Pershtati ne shqip: Sedat Gani Islami
16/10/2004,e shtune 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: