NJE PJESE E TEKSTIT MUNGON

NJE PJESE E TEKSTIT MUNGON
Nje pjese e tekstit mungon…
Fjali, që ndodhe ta lexojme në disa shkresa,me të cilat ndeshemi kalimthi,dhe në të cilat hasim se nje pjese e shkreses është  humbur.Kjo na ben të kuptojme se shkresa nuk është e kompletuar….
Ndodhe që disa shkresa të plotesohen ndonjehere vetvetiu nga dometheniet,të cilat i permbajne dhe në të cilat aludojne vet tekstet.
Vertet ka shume njerez që ” nje pjese të tekstit ” e kane të humbur! Kush shiqon gjendjen e njerzve në të cilen jane tani,do të vërej qartas se nje pjese e tekstit iu mungon!
Me pjese të tekstit të humbur e kam për qellim” Vendosmerine në fe-Istikame-në”.
Po…Kjo pjese është pjese,që cdo kush prej nesh duhet të interesohet me se shumti për të,madje nuk është pjese por është thelb-baze,sepse baza e nje besimtari është vendosmeria dhe paluhatshmeria në fene e Allahut s.w.t
IStikame (vendosmeri,paluhatshmeri) dtth: Të perqendruarit në të verteten,të permajturit nga ndalesat e Allahut,largimi nga gjerat që Allahu i cilesoi si të ndaluara,ecja perpara(perparimi),mos ngecja sepse ngecesi nuk quhet i vendosur si dhe mos animi djathtas apo majtas,sepse Istikame-ja është e kunderta e kësaj.
Thote Allahu s.w.t” ÝóÇÓúÊóÞöãú ßóãóÇ ÃõãöÑúÊó æóãóäú ÊóÇÈó ãóÚóßó æóáóÇ ÊóØúÛóæúÇ Åöäøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑ ” Ti (Muhammed) përqëndrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar, e bashkë me ty edhe ata që u penduan (prej idhujtarisë), e mos tejkaloni (kufijtë e caktuar), se më të vërtetë Ai është shikues i asaj që veproni.( Hud 112)
Në vijim të shohim se cfare thote komentatori i njohur i Kur’anit,Ibni Kethiri,Allahu e paste meshiruar,në lidhje me këtë ajet:
Allahu s.w.t i udheron Pejgamberin Alejhi selam dhe besimtaret me vendosmeri të vazhdueshme në fe. Kjo eshte prej ndihmave me të medha,me të cilat njeriu ngadhenjen mbi armiqet dhe kundershtaret e tij. Poashtu Allahu s.w.t ndaloi nga padrejtesia dhe njoftoi se Allahu s.w.t do t’a mposhte cdo të mizor,madje edhe nese padrejtesine ia ben pabesimtarit. Poashtu Allahu na njoftoi se Ai është i dijshem në detaje për veprat tona,nuk është neglizhent dhe Atij nuk fshihet asgje
Poashtu ka thënë Allahu s.w.t” ÝóáöÐóáößó ÝóÇÏúÚõ æóÇÓúÊóÞöãú ßóãóÇ ÃõãöÑúÊó æóáóÇ ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁóåõãú æóÞõáú ÂãóäúÊõ ÈöãóÇ ÃóäúÒóáó Çááøóåõ ãöäú ßöÊóÇÈò ” E për këtë shkak (të përçarjes së tyre), ti thirr dhe përqëndrohu ashtu si të është urdhëruar dhe mos shko pas dëshirave të tyre dhe thuaj: “Unë kam besuar në librat që i shpalli All-llahu, …”( Shura 15)
Ibni Kethiri në koment të fjales se Allahut s.w.t”  ”  ÝóáöÐóáößó ÝóÇÏúÚõ E për këtë shkak ti thirr…”,thote: dtth: Thirre në atë që ta zbritem ty  ( prej ceshtjeve të fese) ,me të cilat i patem porositur të gjithe të derguarit para teje,ithtaret e medhenj te ligjeve (sheriateve) të pasuara,si: Ulul Azmi (Pejgamberet e zgjedhur: Nuhu,Ibrahimi,Musa,Isa dhe  Muhammedi Alejhi selam ,Sh.P)
Ndersa në koment të fjales” æóÇÓúÊóÞöãú ßóãóÇ ÃõãöÑúÊ ” dhe përqëndrohu ashtu si të është urdhëruar,thote: Perqendrohu ti dhe pasuesit tu në ibadetin e Allahut ashtu sic iu ka urdheruar Allahu s.w.t”.
Në Sahihun e Imam Muslimit qendron:
þÚóäú þ þÓõÝúíóÇäó Èúäö ÚóÈúÏö Çááøóåö ÇáËøóÞóÝöíøö þ þÞóÇáó: þÞõáúÊõ íóÇ ÑóÓõæáó Çááøóåö Þõáú áöÇáúÅöÓúáóÇãö ÞóæúáðÇ áóÇ ÃóÓúÃóáõ Úóäúåõ ÃóÍóÏðÇ ÈóÚúÏóßó þÞÇá:þþ þÞõáú ÂãóäúÊõ ÈöÇááøóåö Ëõãøó ÇöÓúÊóÞöã”.
Sufjan bin Abdillah Eth Thekafiu transmeton se i ka thënë Muhammedit Alejhi selam :O I derguar i Allahut! Thuaj nje fjale për Islamin,që të mos e pyes aske pas teje për të? Tha: Thuaj: kam besuar në Allahun pastaj perqendrohu(në fe)”.
Ka thënë Kadi Ijjadi Allahu e paste meshiruar: Kjo është nga theniet kuptimplota e me pak fjale(xhevamiul kelim) të Muhammedit Alejhi selam.Kjo thenie sikur i pergjigjet fjales se Allahut s.w.t ÅöäøóÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ ÑóÈøõäóÇ Çááøóåõ Ëõãøó ÇöÓúÊóÞóÇãõæÇ “E, s’ka dyshim se ata që thanë: “All-llahu është Zoti ynë”, dhe ishin të paluhatshëm…( Fussilet 30),dtth: Njesojeni Allahun dhe besoni në Të,pastaj ngulituni dhe mos devijoni nga Njeshmeria e Allahut s.w.t,iu perkushtuan ibadetit të Tij s.w.t derisa vdiqen në këtë gjendje.Kete mendim që ne po e themi e perfaqesojne shumica e komentatoreve nga gjenerata e sahabeve dhe të gjenerateve pas tyre.Keshtu shpresohet të jete!Keto ishin fjalet e fundit të Kadi Ijjadit,Alahu e paste meshiruar!
Ndersa Ibni Abbasi,Allahu qofte ndare i knaqur prej tij,në lidhje me ajetin”” ÝóÇÓúÊóÞöãú ßóãóÇ ÃõãöÑúÊó” Ti (Muhammed) përqëndrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar..( Hud 112),thote:Muhammedit Alejhi selam nuk i ka zbritur ajet me i rende dhe veshtire sesa ky ajet.
Ka thënë: Thuhet se Istikamene nuk mund ta arrijne perveq njerezve të medhenje(shpirtmedhenje),sepse ajo dtth: Të largohet njeriu nga gjerat e njohura-perditshme,t’iu shmanget zakoneve dhe adeteve si dhe të qendroj para Allahut s.w.t me tërë sinqeritetin.( Kuptimisht keshtu gjendet në Komentin që i është bërë Sahihut të Imam Muslimit nga Imam Neveviu,Allahu i paste meshiruar që të gjithe!)
Njerzit fale ndihmes se Allahut s.w.t ende jane në të mira të shumta por sikur të mete të vetme e kane këtë pjese.
Patjeter cdonjeri prej nesh duhet t’a ripertije këtë pjese të humbur dhe këtë duke iu referuar Istikamese ( Perqendrimit në fe)
Le të nxitojme o ju vellezer! Le të nxiotojme ej motra qysh tani e të paisemi me këtë virtyt të larte sepse kjo është rruga me e mire,të cilen e kane pasuar Pejgamberet -Alejhim selam- dhe njerzit e mire në koherat e lashta( te mehershme) !
Allahu na begatofte në dhe ju për cdo të mire dhe për Istikamene(perqendrimin-paluhatshmerine ) në fene e TIj s.w.t ! Allahu na perforcofte në dhe juve në të verteten…!
Wes Selamu Alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!
Burimi: www.twbh.com
Perktheu : Sedat Gani Islami
Verzioni online: www.sedatislami.tk
16/11/2004, e hene,( Dita e dyte e bajramit të Ramazanit)
Ubd,Brunei Darussalam
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s