SI T’A RUASH SHTEPINE NGA SHEJTANET?

SI T’A RUASH SHTEPINE NGA SHEJTANET?
Falenderimi i takon Allahut, i Cili ka krijuar cdo gjë dhe tek i Cili kthehet cdo gjë,ndërsa përshendetjet qofshin mbi më të mirën krijesë,zotëriun e njerzve dhe xhinve…
Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë kush pos Allahut s.w.t dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Allahut,më pas:
Nuk ka kush prej nesh që nuk e do këtë begati të madhe,e cila është : Ruajtja e shtëpise nga hyrja e shejtanëve me të keqiat që bartin me vete,qofshin ato sprova,ngatërresa,ndytësira apo vesvese.
Vërtet shtëpia,të cilën e ruan Allahu s.w.t nga të ligat dhe vesveset e shejtanëve, është në një begati të madhe,lumturia i bën hije,urtësia e bën të qete,rehatia dhe knaqësia përqendrohen aty,dhe se një shtëpi, në të cilën melaiket nuk kanë vend ajo është shtëpi,në të cilën nuk pritet hajr…Allahu na ruajt nga kjo gjendje!
Në vijim vëlla fisnik dhe motër fisnike disa mjete,të cilat do t’iu ndihmojnë për t’i ruajtur shtëpite tuaja prej djajve:
1- Përkujtimi i Allahut s.w.t kur të hysh në shtëpi.
Nga Ebi Musa El Esh’ariu, Allahu qofte ndare i knaqur prej tij, transmetohet se Muhammedi Alejhi selam ka thënë ” ÅÐÇ æáÌ ÇáÑÌá ÈíÊå ¡ ÝáíÞá : Çááåã Åäí ÃÓÃáß ÎíÑ ÇáãæáÌ æÎíÑ ÇáãÎÑÌ ¡ ÈÓã Çááå æáÌäÇ ¡ æÈÓã Çááå ÎÑÌäÇ ¡ æÚáì ÑÈäÇ ÊæßáäÇ ¡ Ëã íÓáã Úáì Ãåáå “Kur të hyjë njeriu në shtëpinë e vet le të thote: O Allahu Im! Une të lus për hyrje dhe dalje të mirë! Me emrin e Allahut kemi hyrë,me emrin e Allahut po dalim,në Allahun mbështetemi,pastaj le t’iu jap selam familjes”( Transmeton Ebu Davudi ndersa Shejh Albani ka thënë: sahih…)
2- Përmendja e Allahut me rastin e ngrënies apo pirjes
Xhabiri, Allahu qofte ndare i knaqur prej tij, thotë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut duke thënë: ÅÐÇ ÏÎá ÇáÑÌá ÈíÊå ÝÐßÑ Çááå ÚäÏ ÏÎæáå ¡ æÚäÏ ØÚÇãå ¡ ÞÇá ÇáÔíØÇä : áÇ ãÈíÊ áßã ¡ æáÇ ÚÔÇÁ ¡ æÅÐÇ ÏÎá Ýáã íÐßÑ Çááå ÊÚÇáì ÚäÏ ÏÎæáå ¡ ÞÇá ÇáÔíØÇä : ÃÏÑßÊã ÇáãÈíÊ ¡ æÅÐÇ áã íÐßÑ Çááå ÊÚÇáì ÚäÏ ØÚÇãå ¡ ÞÇá : ÃÏÑßÊã ÇáãÈíÊ æÇáÚÔÇÁ ” “Kur një njeri hyn në shtëpinë e vet dhe e përmend emrin e All-llahut xh.sh. para se të hyjë, si dhe para se të hajë, atëherë shejtani do t’u thotë shokëve të vet: “Këtu nuk keni as të ndenjur e as ushqim”. Ndërsa kur një njeri hyn në shtëpinë e vet, por nuk e përmend emrin e All-llahut xh.sh. para se të hyjë, atëherë shejtani thotë: “Keni gjetur vend për të ndenjur dhe ushqim”. Ndërsa kur njeriu nuk e përmend emrin e All-llahut xh.sh. para se të hajë, atëherë shejtani u thotë shokëve të vet: “Keni gjetur të ndenjur dhe ushqim”. (Muslimi)
3- Leximi i shumtë i Kur’anit në shtepi
Abdullah ibn Mes’udi, Allahu qofte ndare i knaqur prej tij, transmeton se Muhammedi Alejhi selam ka thënë ” ÇÞÑÃæÇ ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Ýí ÈíæÊßã ¡ ÝÅä ÇáÔíØÇä áÇ íÏÎá ÈíÊÇð ÊÞÑà Ýíå ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ ” Lexojeni suren Bekare në shtëpitë tuaja sepse shejtani nuk hynë në shtëpinë,në të cilën lexohet sureja bekare”.( Daremiu)
4- Pastrimi i shtëpisë nga zilet
Ebu Hurejre, Allahu qofte ndare i knaqur prej tij, transmeton se Muhammedi Alejhi selam ka thënë” áÇ ÊÕÍÈ ÇáãáÇÆßÉ ÑÝÞÉ ÝíåÇ ßáÈ Ãæ ÌÑÓ ” Melaiket nuk shoqërojnë një shoqëri ,në të cilën ka qenë apo zile”.( Muslimi)
Poashtu nga nëna e besimtarëve,Aisheja,Allahu qoftë ndarë i knaqur prej saj dhe prej të gjitha grave të Muhammedit Alejhi selam, thotë: E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë” áÇ ÊÏÎá ÇáãáÇÆßÉ ÈíÊÇð ÝíåÇ ÌÑÓ ” Melaiket nuk hyjnë në një shtëpi, në të cilën ka zile”.( Ebu Davudi)
5– Pastrimi i shtëpise nga kryqat,pamarrëparasysh se a janë në shtrat apo në gjërat zbukuruese,mobile,rroba, etj. Kjo traditë e shëmtuar është një sherr, i cili na ka ardhur nga armiqët tanë kështuqë është obligim i domosdoshëm për cdo musliman t’a pastrojë shtëpinë e tij nga kryat,që t’i largojë së bashku me ta edhe shejtanët.
Aisheja, Allahu qoftë ndarë i knaqur prej saj ka thënë : áã íßä ÇáäÈí Ü Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ü íÊÑß Ýí ÈíÊå ÔíÆÇð Ýíå ÊÕÇáíÈ ÅáÇ äÞÖå Nuk ka patur diç në shtëpinë e Pejgamberit a.s që ka patur shenjë kryqi e të mos e këtë prishur”.( Buhariu)
6- Pastrimi i shtëpisë nga figurat-ivizmi dhe skulpturat
Vërtet kjo pikë përshkruan një bela të madhe dhe një dëshpërim të madh ,në të cilin janë muslimanët. Robi i Allahut e ka obligim patjetër që t’ia këtë frikën Allahut me cka të mundet dhe t’i nxjerre sa më parë që të jetë e mundur këto foto nga shtëpia e tij.Nga Aisheja, Allahu qoftë ndarë i knaqur prej saj,transmetohet se Pejgamberi Alejhi selam ka thënë ” Åä ÇáÈíÊ ÇáÐí Ýíå ÇáÕæÑ áÇ ÊÏÎáå ÇáãáÇÆßÉ “Melaiket nuk hyjnë në një shtëpi,në të cilën ka foto”.(Muttefekun alejhi)
Ndërsa Ebu Hurejre, Allahu qofte ndare i knaqur prej tij,transmeton se Pejgamberi Alejhi selam ka thënë” áÇ ÊÏÎá ÇáãáÇÆßÉ ÈíÊÇð Ýíå ÊãÇËíá Ãæ ÊÕÇæíÑ ” Melaiket nuk hyjnë në një shtëpi,në të cilën ka skulptura apo foto”.( Muslimi)
7-Pastrimi i shtëpive nga qentë
Nga Ebi Talha,Allahu qofte ndare i knaqur prej tij, rrefehet se Pejgamberi Alejhi selam ka thënë” áÇ ÊÏÎá ÇáãáÇÆßÉ ÈíÊÇð Ýíå ßáÈ æáÇ ÕæÑÉ ” Melaiket nuk hyjnë në shtëpinë,në të cilën ka qenë apo foto”.( Muttefekun alejhi)
Kur Pejgamberi Alejhi selam e caktoi nje termin me Xhibrilin për t’i ardhur nuk i erdhi dhe nuk iu shfaqë. Pejgamberi Alejhi selam e pyeti dhe i tha: æÇÚÏÊäí ÝÌáÓÊ áß Ýáã ÊÃÊ ¿ “” Më pate premtuar se do të vish por nuk më erdhe?” Tha Xhibrili” ãäÚäí ÇáßáÈ ÇáÐí ßÇä Ýí ÈíÊß ¡ ÅäÇ áÇ äÏÎá ÈíÊÇð Ýíå ßáÈ æáÇ ÕæÑÉ ” Më ka penguar qeni, i cili ishte në shtëpinëe tënde.Ne nuk hyjmë në shtëpinë,në të cilën ka qenë apo foto”.( Muttefekun alejhi)   
Vëlla i nderuar!
Nëse je kureshtar për të mos hyrë shejtani në shtëpine tënde kjo dtth se ti je në hajr,por ke kujdes nga shejtanët e njerzve sepse sherri,dredhia dhe dëmi i tyre është i madh…
Tek Allahu është fundi ynë!
Lumturia Jonë Eshtë Në Zbatimin E Urdhërave Të Allahut s.w.t
10/11/04,e mërkure ( Ramazan,1425)
Marrë nga www.twbh.com
Përshtati në gjuhen shqipe: Sedat Gani Islami  www.sedatislami.tk
UBD, Brunei Darussalam
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s