Fletushka të është zbardhur andaj mos e bë të zezë!

(Kushtuar Haxhilerëve)

Vëlla besimtarë… motër besimtare…

Thotë Allahu s.w.t.: ”O ju që besuat! Ta keni në kujdes Allahun dhe të jeni me ata të drejtit. (Tewbe 119)

”Mos u bëni (në çështjet e betimit) si ajo (grua) që e prish tjerrin e saj pasi ta ketë dredhur fort,…”(Nahl 92)

Falënderimi i takon Allahut s.w.t., që na bekoi ne dhe ju për kryerjen e kësaj shtylle të madhe fetare, për të cilën thotë Muhammedi, alejhi selam: ”Kush e bën haxhin duke mos iu afruar gruas dhe duke mos nëpërkëmbur dispozitat e Allahut s.w.t kthehet prej tij i pastër nga mëkatet sikurse atë ditë që e ka lindur nena”.

E çfarë është mendimi ynë për Zotin tonë? …Se Ai veç na i ka falur mëkatet, na i ka mbuluar të metat, na i ka larguar gabimet, Ai është i denjë për t’ju ruajtur dhe i denjë për falje mëkatesh!

Ai qe ka mendime të mira për Allahun s.w.t, ai do t’i bëjë edhe veprat e mira.
Ka thënë Hasan El Basriu: ”Besimtari është mendimmirë ndaj Allahut s.w.t kështu që edhe veprat i bën të mira ndërsa pabesimtari është mendimkeq për Allahun kështu që edhe veprat i bën të këqija”.

M’u për këtë nuk i takon një besimtari që pasi fletushka e tij të jetë zbardhur të kthehet prapë e të bëhet e zezë prej mëkateve, dhe nuk i takon besimtarit që pasi e ka pastruar veten e tij me ibadet për Allahu s.w.t ta përlyej atë me mëkate.

Të gjithë ne e kemi për obligim që të fillojmë me një faqe të re me Allahun s.w.t, ta respektojmë e jo t’i bëjmë mëkat në mënyrë që të shpëtojmë me kënaqësinë dhe xhennetet e Tij.

Thotë Allahu s.w.t: “… e kush respekton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një sukses të madh”(Ahzab 71)

Ka thënë Pejgamberi a.s.: ” Tërë ummeti im do të hyjë në xhennet përveç atyre që kundërshtojnë.” Është thënë: “Po kush kundërshton o i dërguari i Allahut s.w.t?” Tha: “Kush më respekton mua do të hyjë në xhennet ndërsa kush më kundërshton ai veç ka refuzuar.” ( Buhariu)

O Allahu ynë! O Rrotulluesi i zemrave! Përforcoji zemrat tona në fenë Tende!

E lusim Allahun s.w.t që t’na bashkojë me ju prapë në rrugë të besimit dhe të respektit për Allahun s.w.t!

Përshtati ne shqip: Sedat Gani Islami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: