LIBRARIA E HOXHËS

LIBRARIA E HOXHËS
Emir Ibn Muhammed el-Mederi

Hoxha nuk mund ta ushtrojë detyrën e tij kuturu. Patjetër se duhet të mbështetet në burime kulturore të cilat ia ngjallin shpirtin dhe e furnizojnë në vazhdimësi me pasuri kuptimesh dhe zgjidhjesh të duhura për problemet e individit dhe shoqërisë. Ato janë burime prej të cilave Hoxha mbush vetën me dije për tua ofruar më pas të eturve për të (dije). E nëse Hoxha nuk përtërin jetën e tij me njohuri të reja, ai padyshim se do të detyrohet t’i përsërisë gjërat, për çka do të jetë monoton tek njerëzit. Jo rastësisht është thënë se ‘bleta thith nektarin e një milion luleve për të na dhënë neve 100 gr mjaltë.’ Urtësi kjo të cilin Hoxha duhet ta ketë para syve gjithmonë kur dëshiron të përgatisë humben. Kjo është më se e domosdoshme për të ngase vetëm kështu njerëzit gjejnë ‘të humburën’ e tyre, dhe krahas kësaj, Hoxhës i mundësohet më mirë shpjegimi i dispozitave fetare, vetëdijesimi i masës për problemet aktuale, zhvleftësimi i dyshimeve, prezantimi i përpiktë dhe këshillat dhe udhëzimet e freskëta përherë.
Për të qenë të folurit e Hoxhës bindës duhet të jetë i shoqëruar me fakte dhe argumente, me të cilat ai do të dëshmojë para masës vërtetësinë e çështjes për të cilën flet, gjë që nuk do të mund ta bëjë nëse nuk lexon shumë dhe nuk është në hap me kohën dhe zhvillimet e saj.
Hoxhë i nderuar!
Ummet islam sot ka nevojë të shoh një diskurs islam origjinal dhe njëkohësisht bashkëkohor, i cili është i shkëputur – marrë nga Vahji (shpallja) e që hapëron me kohën dhe sjell zgjidhje për problemet dhe çështjet bashkëkohore para pranimit apo refuzimit të të cilave myslimani sot qëndron në konfuzion. Ummet ka nevojë për një diskurs që trajton këto probleme me shpirtin e transparencës, mesatarisë dhe gjithëpërfshirjes, diskurs metodologjia e të cilit bazohet në thirrjen në islam me urtësi dhe këshillë të mirë dhe në fuqinë dhe aftësinë për të nxjerrë ligje dhe norma që ofrojnë zgjidhje për të gjitha problemet e jetës njerëzore. Një diskurs të tillë sigurisht se nuk do të mund ta realizonte vetëm se ai që sistematikisht pajis veten me njohuri dhe nuk i ndahet kurrë leximit dhe studimit.
E kur Hoxha të ketë fituar dije dhe njohuri të shumta, atëherë ai do të jetë model në shoqërinë ku jeton, mu ashtu siç thotë Ibnul Kajjimi për fukahatë (juristët) dhe nxënësit e dijes: “Ata në tokë janë sikur yjet në qiell, me të cilët udhëzohemi në errësirë. Nevoja për ta është më e madhe se nevoja për ushqim dhe pije ndërsa respektimi i tyre është më i obliguar se i prindërve. E, dija, sikur të mos ketë nder dhe privilegj tjetër pos të qenit afër Allahut, Zotit të botëve, dhe të bashkuarit me botën engjëllore do të mjaftonte, porse krenaria e dunjasë dhe ahiretit janë të varura prej saj dhe të kushtëzuara me të!”
Hoxhë i nderuar!
Para vetes ke një librari që përmban referenca për çdo shkencë islame. E ke si pajisje për të lundruar dhe për tu zhytur në oqeanin e diturive islame.
Libra të Tefsirit
1) Tefsiri i Taberiut
2) Tefsiri i Ibni Kethirit
3) Tefsiri i Sa’diut
4) Advau-l-Bejan i Shenkitit
5) Fi dhilali-l-Kur’an i Sejjid Kutbit
6) Tefsiri i Sha’ravit
7) Safvetu-t-Tefasir i Sabunit
8) El-Xhamiu li ahkami-l-Kur’an i Kurtubiut
9) El-Bejan fi aksami-l-Kur’an i Ibnu-l-Kajjimit
10) El-Mu’xhem el-mufehres li elfadhi-l-Kur’an i Muhammed Fuad Abdu-l-Baki.
Libra në Akide dhe Iman (Besim)
1) Librat e Ibni Tejmijes
2) Librat e Ibnu-l-Kajjimit
3) Silsiletu-l-akideh të Omer Eshkarit
4) El-Imanu ve-l-hajatu të Jusuf Kardavit
5) El-Iman të Muhammed Neim Jasin
6) Islamuna i Sejjid Sabik
7) Et-Teuhid i Zindanit
8) Et-Tedhkiretu fi ahvali-l-mevta ve umuri-l-ahireh të Imam Kurtubiut
9) Tejsiru-l-Azizi-l-Hamid fi sherhi Kitabi-t-Teuhid të Sulejman b. Abdullah
10) Alem el-Xhinn ve-sh-shejatin të Omer Eshkarit
11) Alemu-s-sihri ve-sh-sha’vedheh të Omer Eshkarit
12) El-Ibadetu fi-l-Islam të Jusuf Kardavit
13) El-Akidetu fi-l-Lah të Omer Eshkarit
14) Akidetu-l-muslim të Muhammed Gazalit
15) El-Akidetu ve etheruha fi binai-l-xhil të Abdullah Azamit
16) Miftahu Dari-s-Seadeh të Ibnu-l-Kajjimit
17) Vikajetu-l-insani mine-l-xhinni ve-sh-shejatin të Vehid Balit
18) El-Vela ve-l-bera fi-l-Islam të Seid Kahtanit
19) Shuabu-l-Iman të Bejhekiut
Libra të Hadithit
1) Gjashtë librat e Hadithit me komentet e tyre
2) Librat e Albanit në hadith
3) Rijadu-s-Salihin të Imam Neveviut
4) Sahihu-t-Tergib ve-t-Terhibi të Mundhiriut
5) Tevxhihat nebevijjeh të Sejjid Nuhut
6) Xhamiu-l-ulum ve-l-hikem të Ibni Rexheb el-Hanbeliu
7) Min vesaja err-Rresul të Taha Afifit
Da’ve dhe mendim islam
1) Esalibu-l-gazvi-l-fikrijj të Ali Xherishes dhe Muhammed Mahmud Zeik
2) Xhahilijjetu-l-karni-l-ishrine të Muhammed Kutbit
3) El-Mustakbel li hadha-d-Din të Sejjid Kutbit
4) Ma dha hasire-l-alem binhitati-l-muslimine të Ebu-l-Hasen Nedeviut
5) Ixhabijjetu-d-Daijeti të Muhammed Ahmed Rashidit
6) Usulu-d-Daveh të Abdu-l-Kerim Zejdanit
7) En-Nidham es-sijasijj fi-l-Islam të Muhammed Ebu Faris
8) El-Ilmanijjeh të Sefer Havalej
9) El-Gazvu-l-fikrijj ve etheruhu fi-l-muxhteme’ të Abdu-l-Halim Mehmudit
10) Thekafetu-d-daijeti të Jusuf Kardavit
11) Mea Allah – dirasetun fi-d-daveti ve-d-dua të Muhammed Gazalit
12) Mukaddimat li-n-nuhudi bi-l-ameli-d-davijj të Abdul Kerim Bekkarit
13) Fikhu-d-Daveti ila Allah të Ali Abdul Halim Mahmudit
14) El-Ibtila vel mihan fid Da’vat të Muhammed Ebu Farisit
15) Ahlakijjetu-d-daijeh të Abdullah Ulvanit
16) Afatun alat tarik të Sejjid Nuhut
17) Tedhkiretu-d-dua të Behijj Havliut
18) Duatun la kudah të Hasen Hedibit
19) Ruhanijjetu-d-daijeh të Abdullah Ulvanit
20) Fikhud Da’veti fi inkaril munker të Abdul Hamid Belali
21) El-Musaffa min sifati-d-Duat të Abdul Hamid Belali
22) Mealim ed-Daveti fi kasasil Kur’an të Abdul Vehhab Dejlemiut
23) Salahul ummeti fi uluvvil himmeh të Sejjid Affanit
24) El himmeh tarikun ilet kimmeh të Muhammed Ibn Hasen Ibn Ukajlit
25) Silsiletu resaili-l-ajn fi fikhi-d-Daveh
Libra të Historisë dhe biografive
1) Es Siretu en Nebevijjeh të Ibni Hishamit
2) Tarihu-l-Islam të Dhehebiut
3) El Bidajetu ven nihajeh të Ibni Kethirit
4) Tarihul umem të Ibni Xheririt
5) Sijer a’lami-n-nubela të Dhehebiut
6) El Bedru et talië të Shevkanit
7) Hiljetul Evlijaë të Ebu Neimit
8) Udhamauna fit tarih të Mustafa Sibait
9) Es Siretu en Nebevijjeh të Salabit
10) El menhexh el harekijj lis siretin nebevijjeh
11) Hajatus sahabeh të Kandehlevit
12) Err Rresul të Seid Havvas
13) Zadul mead të Ibnul Kajjimit
14) Et tarih el islamijj të Mahmud Shakirit
Libra të gjuhës arabe
1) Lisanul arab
2) El misbahul munir
3) El kamus el muhit
4) Muhtarus sihah
5) Mu’xhem mekajisil lugah të Ibni Farisit
Libra të letërsisë dhe poezive
1) El mearif të Ibni Kutejbes
2) Edebul katib të Ibni Kutejbes
3) Mu’xhemul udeba të Himeviut
4) Ujun el ahbar të Ibni Kutejbes
5) El bejan vet tebain të Xhahidhit
6) Xhevahirul edebi të Hashimiut
7) Revdatul ukala ve nuz’hetul fudala të Ibni Hibbanit
8) El-Esmeijjat të Esmeiut
9) Xhumhuret esharil arab të Ebu Zejd Kureshiut
10) Sherhul kasaid es-seb’ të Ibnul Enbarit
11) El-Hamaseh të Ebu Temamit
Libra në Tezkije dhe Ahlak
1) Ihjau Ulumid Din të Imam Gazaliut
2) El ahmak el islamijjeh ve ususuha të AbduRrahman Mejdaniut
3) El arab esh sherijjeh të Ibni Muflih Endelusiut
4) Etherudh dhunub fi hedmil umemi vesh shuub të Muhammed Savvafit
5) El edhkar të Imam Neveviut
6) Igathetul lehefan min mesaidish shejtan të Ibnul Kajjimit
7) El fevaid të Ibnul Kajjimit
8) El bejan fi medahilish shejtan të Abdul Hamid Belalit
9) Tezkijjetun nufus të Ahmed Feridit
10) Telbisu iblis të Ibnul Xhevzijj
11) Tehdhibu medarixhis salikin të Abdul Munim el-Uzzi
12) Xhundullahi – thekafeten ve ahlakan të Seid Havvas
13) El xhevab el kafi limen seele anid devaish shafijj të Ibnul Kajjimit
14) Hataja fi nadhril Islam të Afif Tabare
15) Hulukul muslim të Muhammed Gazalit
16) Dhimmul heva të Ibnul Xhevzijj
17) Dhimmud dunja të Ibni Ebi Dunja
18) Err rriajetu li hukil-lah të Harith Muhasebiut
19) Err rrekaik të Muhammed Rashidit
20) Zadul alat tarik të Mustafa Meshhurit
21) Ez zevaxhir an iktirafil kebair të Ibni Haxher Hejthemiut
22) Shahsijjetul muslim të Muhammed Hashimiut
23) Es sabri fil Kur’an të Jusuf Kardavit
24) Es samtu ve adabul lisan të Ibni Ebi Dunja
25) Uddetus sabirine të Ibnul Kajjimit
26) Fennudh dhikri ved dua të Muhammed Gazaliut
27) Kitarul mustagfirine ila dijari-t-taibine të Xhasim Mutavvasë
28) Kimetul vakti indel ulema të Abdul Fettah Ebu Guddes
29) Muhtesar Minhaxhil kasidine të Ibni Kudame Makdisiut
30) El mudhish të Ibnul Xhevzijj
31) El vaktu ammarun em demmarun të Xhasim Mutavvasë
32) El vaktu fi hajatil muslim të Jusuf Kardavit
33) Fadil ervah ila biladil efrah të Ibnul Kajjimit
34) Sajdul hatir të Ibnul Xhevzijj
Familja dhe shoqëria
1) Terbijjetul evlad të Abdullah Nasih Ulvanit
2) Err rriba ve etheruhu alal muxhtemeë el insanijj të Omer Eshkarit
3) Ruhu-d-din el-Islamijj të Afif Tabareh
4) Es-Suluk el-ixhtimaijj fil Islam të Hasen Ejjubit
5) El mesulijjeh fil Islam të Abdullah Kadiriut
6) Mealim esh-shahsijjeti-l-isllmijjeh të Omer Eshkarit
Libra të Fikhut
1) El mugni të Ibni Kudames
2) El mexhmu të Imam Neveviut
3) Es sejlul xherar të Shevkanit
4) Err rrevdatun nedijjeh të Siddik Hanit
5) El Muhal-la të Ibni Hazmit
6) Fikhu-s-Sunneh të Sejjid Sabikut
7) Temamul minneh të Albanit
8) Nejlul evtar të Shevkanit
9) Subulus selam të San’anit
Libra të Usuli Fikhut
1) El bahrul muhit të Zerkeshiut
2) Sherhul kevkebil munir
3) El mudhekkireh të Shenkitit
4) Sherhu meraki es suud
5) Irshad el fuhul të Shevkanit
6) El ihkam fi usulul ahkam të Ibni Hazmit
7) El vexhiz fi usulil fikh të Abdul Kerim Zejdanit
Libra të terminologjisë
1) Ihtisaru ulumil hadith të Ibni Kethirit
2) Nuhbetul fikr të Ibni Haxherit
3) El bejkunijjeh me komentin e saj
4) Elfijjetu el Iraki me komentin e saj Fet’hul mugith të Sehavit
5) En nuket ala kitabi Ibni-s-Salah të Ibni Haxherit
6) Tedriburr-Rravi të Sujutit

Burimi: http://www.saaid.net/Doat/ameer/71.htm
Përshtati në shqip: Sedat ISLAMI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: