LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR

LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR, publikuar në revistën Edukata Islame, nr. 118, fq. 141-167.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: