URREJTJA SI VLERË DHE VIRTYT

Të urresh të keqen nuk është sëmundje. Është vlerë dhe virtyt. E keqja ngel e keqe, pavarësisht se nga kush promovohet. Ajo nuk ndryshon edhe nëse emri i saj ndryshon. Emri nuk ia largon kundërmimin. Po kështu as paraqitja e improvizuar e saj. Ajo ngel përherë e keqe, për shkak të bazës. Bile, ndonjëherë, për shkak të karakterit të atyre prej të cilëve promovohet, ajo vetëm sa vjen duke u shëmtuar dhe bërë më neveritëse. Vetëm të këqijtë përkrahin të keqen. Për këtë shkak ajo nuk ndryshon.

Ndërsa të mirët, moralshmit, ndershmit, nuk e përkrahin atë. Konsiderojnë se toleranca ndaj saj duhet të jetë zero. Madje, e kanë për parim dhe kriter luftën ndaj së keqes. Atë që rrezikon shoqërinë duket zhdukur. Dhe në këtë nuk ka kompromis. Ky parim, para se të jetë fetar, është njerëzor. Zoti i ka krijuar njerëzit me instinktin e xhelozisë dhe reagimit ndaj të keqes. Kjo gjë është e kërkuar ndërsa kërkesa për të bëhet dhe më e madhe kur mbështetet edhe nga feja. Kush mund të di më mirë se Krijuesi se çfarë është e mirë dhe çfarë jo për njerëzimin?!

Nga këtu, ne e urrejmë homoseksualizmin, për shkak se bie ndesh me natyrën njerëzore dhe se Krijuesi e ka dënuar si një ndër mëkatet më të mëdha. Mashkulli është krijuar për femrën dhe anasjelltas. Çdo devijim nga ky kriter paraqet degjenerim. Kot e qante Kimete Berisha ministren në largim Vlora Qitakun ose “Shotën e Llapit” për mungesën fizike të “Azemit” të saj në protestën e sotshme, ku “Shota” ka vendosur ta tradhtoj traditën e dhe kulturën e Azemit. Madje, ka vendosur që ta sulmojë. Jo vetëm që thotë se azemave të rinj iu duhen azema  e jo shota, por shton se nëse nuk mendohet kështu është sëmundje, degjenerim. O Zot! Bëje Azemin të ngritet nga varri e t’i shqyejë këtaë të degjeneruar. Ngrihen pa fije turpi dhe me guxim prej vagabondësh dhe në mesin e një shteti me shumicë absolute myslimane promovojnë degjenerimin. Petrit Selimi publikon foto me flamur të paderave në zyrën e tij ndërsa kjo del dhe marshon për pederat.

Ç’dreqin kërkoni prej nesh?

A mos po mendoni se do të pajtojmë me nismat tuaja çoroditëse?!

A mendoni se aq na bën neve për Evropën shtrigë nëse nuk na pranon pa qenë edhe padera?!

A mendoni se me këtë do të integrohemi?! Nëse ky do të ishte kriteri në nivel qeveritar, ju ua keni kaluar të gjithëve. Jo do të ishit udhëheqës të BE-së. Ju keni dëshmuar gatishmërinë për të bërë atë që as atyre nuk iu shkon ndërmend.

Përse nuk i vëni të paktën shtetit një çmim? Përse nuk i keni bërë një çikë emri këtij vendi. Përse nuk keni punuar që ta thotë fjalën e vet dhe të ndihet vetvetja, pavarësisht se a ndahen të kënaqur të tjerët me të apo jo?!

Ne do të donim të përfitojmë nga përvojat evropiane në fusha të ndryshme por kurrë në aspektin e vlerave. Evropa është duke u fundosur në skëterrën e amoralitetit. Është çmenduri t’i përgjigjemi ftesave për shkatërrim. Shikoni Shqipërinë, në të cilën rastet e SIDA-s janë shumëfishuar këto vitet e fundit pikërisht për shkak të homoseksualëve.

Mendoni se do tua shtrijmë dorën për shkatërrimin e shoqërisë?! Kurrë. Pavarësisht çmimit. Ne do të vazhdojmë të predikojmë se homoseksualizmi është sëmundje sikur që të sëmurë, degjeneruar, prishur, janë dhe ata që përkrahin homoseksualizmin.

Ne besojmë se urrejtja e të keqes është vlerë dhe virtyt. PIKË.

Advertisements

KU KA VDEKUR IDRISI [alejhiselam]?

Përkitazi me vdekjen e Idrisit [alejhiselam], pejgamberit të dytë të njerëzimit, ekzistojnë transmetime të ndryshme, të sakta dhe të pasakta. Për shkak të padrejtësive dhe dhunës së njerëzve ndaj tij, pra, jo vetëm që e refuzuan por edhe u treguan të ashpër e agresivë ndaj tij, atëherë, siç transmeton Hakimi në Mustedrek, Allahu e ngriti në qiell. Disa, mendojnë se Idrisi vdiq atje. Madje, ka një transmetim se kinse ai e paskësh pyetur Xhibrilin [alejhiselam] që ta vinte në kontakt me melekun e vdekjes për ta ditur se edhe sa kohë i kishte mbetur në këtë botë. Xhibrili e merr – gjithnjë sipas këtij rrëfimi- dhe e dërgon në qiellin e katërt. Atje e takon melekun e vdekjes dhe e pyet për jetën e mbetur të tij. Ai thotë me habi se si ndodhë kjo kur ai në atë çast ishte i urdhëruar për t’ia marrë shpirtin atij. Ia merr shpirtin dhe Idrisi [alejhiselam] vdes në qiell.Ka dhe transmetime tjera, si ai në Mexhmeu-z-Zevaid, 8/202, ku qëndron se Idrisi [alejhiselam] kishte shkuar në qiell, ku posa kishte parë Xhehennemin, kishte patur një përjetim të rëndë. Ndërsa kur e sheh Xhennetin, futet në të dhe refuzon të del prej aty…Sa i përket ngritjes në qiell, nuk ka diskutime, por sa i përket vdekjes atje, atëherë mendimi më saktë është se ai nuk ka vdekur në qiell. Ai ka zbritur në tokë ku edhe ka vdekur. Për rrëfimin se ka vdekur në qiell, dijetarët thonë se është prej israilijjateve [rrëfimeve çifute] të Ka’b el-Ahbarit, që nuk kanë asnjë bazë. Albani e përmend në Silsiletu-d-daifah, nr. 339, ndërsa sqaron se transmetimi është i fabrikuar, i shpifur.Kësisoj, mendimi i saktë mbetet ai që thotë se Idrisi [alejhiselam] ka vdekur në tokë. Për më shumë shih:
  1. Tefsirin e Ibni Kethirit, 5/236
  2. Fet’hul Bari të Ibni Haxherit, 6/433
  3. El-bidaje ve-n-nihaje të Ibni Kethirit, 1/93
  4. http://www.sunna.info/Lessons/islam_597.html
Përgatiti: Dr. Sedat Islami

A DO TË QAJNË QIELLI DHE TOKA PËR TY?

Njeriu nuk është krijuar shkel e shko. Ai ka një qëllim, të cilin duhet ta jetësojë. Është ky adhurimi për Allahun e Lartësuar (Kur’ani: Edh-dharijat: 56). Çdo tentim për t’iu shmangur kësaj vije, ka pasojat e veta. Në të vërtetë, njeriu i tillë bëhet i parëndësishëm dhe mungesa e tij është më e dobishme se prania e tij. Vdekja, sipas një definicioni të Pejgamberit [sal-laAllahu alejhi ve sel-lem], paraqet dy lloj rehatie: rehati për të mirin, sepse me vdekjen mbarojnë dhimbjet dhe mundimet, dhe rehati nga i keqi, sepse me vdekjen e tij, njerëzit ndihen të qetë dhe të sigurt.[1] Dhe nuk janë vetëm njerëzit ata që ndihen të qetë. Janë edhe bota bimore dhe shtazore. Edhe këto botë i gëzohen vdekjes së njeriut të keq. Në Kur’an, kjo ndjesi ose ky përjetim është shprehur në një formë interesante, atë të qarit. Allahu i Madhëruar, duke folur për Faraonin kryeneç dhe fundin e tij të hidhur, ndër tjera thotë:

Për ta nuk qajtën as qielli e as toka dhe atyre nuk iu dha afat.“ (Ed-Duhan, 29)

Ibni Kethiri [rahimehullah], duke komentuar këtë ajet, thotë: “Nuk kanë patur vepra të mira që ngritën në qiell e që të qan qielli për mungesën e tyre dhe as në tokë nuk kanë patur vend kur e kanë adhuruar Allahun që ta ndiejë mungesën e tyre. Për këtë, nuk merituan që të afatizohen dhe t’iu shtyhet ndëshkimi për shkak të kufrit, krimit, tiranisë dhe inatit të tyre.”[2]

Pra, për ta nuk paskan qarë qiejt dhe toka.

Mirë, atëherë për kë qajnë qielli dhe toka?

Qielli dhe toka qajnë për besimtarin e devotshëm, për atë që bënë punë dhe vepra të mira. Ibni Abbasi [radijAllahu anhuma], thotë se për besimtarin qanë vendfalja e tij në tokë dhe vendi i ngritjes së veprave të tij në qiell. Katadeja ka thënë: “Nuk ndodhë të vdesë besimtari e të mos qajnë qielli dhe toka për të dyzet ditë. E përse të mos qajë toka për të kur atë e ka ndërtuar (mbushur) me ruku e sexhde?! Përse të mos qajë qielli për atë që tekbiri dhe tesbihu i tij për të ishin si shushurima e bletëve.[3]

Vendi ku je falur, ku ke lexuar Kur’an, ku ke bërë dhikrin, ku ke përkujtuar Allahun, ku ke bërë mirë, do të qajnë për ty. Do të qanë edhe qielli për ato fjalë të bukura, për atë dua dhe lutje, për atë zë Kur’ani…Do ta ndiej mungesën e tyre dhe do të mallëngjehet. Ka thënë Ata el-Hurasani: “Nuk ka njeri i cili bën sexhde në një vend e të mos dëshmojë toka për të ditën e kiametit dhe të mos qajë për të ditën kur vdes.”

Lë gjurmë që të qahet për ty!

Vdekja është e pashmangshme. I pashmangshëm është dhe fakti se nga kjo jetë do të marrësh vetëm veprat e mira. Andaj, nxito e parapriji të papriturave me vepra të mira. Paraprija sëmundjes dhe vdekjes me vepra të mira. Mundohu të lësh sa më shumë gjurmë në këtë tokë, jo vetëm që toka dhe qielli të qajnë, por edhe të dëshmojnë për ty. Ka thënë Ka’bi: Toka ka njerëz për të cilët qanë e edhe njerëz prej të cilëve qanë: njerëzit për të cilët qanë, janë ata që kanë bërë adhurime ndërsa njerëzit prej të cilëve qanë janë ata që kanë bërë mëkate. Le të dëshmojë toka për ty ngase ajo është një nga dëshmitarët e ahiretit. Thotë Allahu i Madhëruar:

Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, 2. Dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendinë e saj (barrën nga brenda), 3. Dhe njeriu të thotë: “ا’ka kjo (që bën këtë dridhje)?” 4. Atë ditë ajo i rrëfen tregimet e veta.“ (Ez-Zelzele, 1-4)

———————————————-

[1] Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Ebu Katade el-Ensari se Pejgamberi [sal-laAllahu alejhi ve sel-lem] kaloi një xhenaze ndërsa ai tha:  “مُستريحٌ ومُستراحٌ منه . قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما المستريحُ والمستراحُ منه ؟ قال: العبدُ المؤمنُ يَستريحُ من نَصَبِ الدنيا وأذاها إلى رحمةِ اللهِ، والعبدُ الفاجرُ يَستريحُ منه العبادُ والبلادُ، والشجرُ والدَّوابُّ I rehatuar apo të rehatuar prej tij! Thanë: O i Dërguari i Allahut, çfarë është i rehatuar dhe të rehatuar prej tij? tha: Robi besimtar çlodhet nga lodhjet dhe shqetësimet e dynjasë duke kaluar në mëshirën e Allahut, ndërsa prej robit mëkatar çlodhen robërit dhe vendet, pemët dhe kafshët.”

[2] Ibni Kethir, Ismail ibn Umer. (1992) Tefsiru el-Kur’ani-l-Adhim. Ed.2. Kajro: Dar Tajjibe li-n-neshri ve-t-teuzië. 7/253.

[3] Ibni Kethir. (1992) Tefsiru el-Kur’ani-l-Adhim. Ed.2. 7/254.

Kujtesa e Ummetit: Muaji GUSHT

VIII. MUAJI GUSHT
01. 1 gusht 1571 Lala Mustafa Pasha çliron Qipron
Pas trembëdhjetë muajsh rrethimi dhe luftimi, komandanti osman Lala Mustafa Pasha, arrin ta çlirojë Qipron. Qiproja kishte një rol strategjik sa i përket luftërave që kryqtarët zhvillonin kundër muslimanëve, kështu që marrja e këtij ishulli kishte rëndësi të veçantë për shtetin osman.

P.S. Sipas disa shënimeve, çlirimi ka ndodhur më 18 gusht të këtij viti.

1 gusht 1770 Beteja e Larga-s
Kur Mustafa III erdhi në krye të shteti osman, ndërsa ishte në moshën 42 vjeçare, e dinte se sfidë kryesore kishte Rusinë dhe Austrinë, veçmas Rusinë, e cila me direktiva të kishës, punonte për ta zhbërë perandorinë osmane. Ai filloi menjëherë me përgatitjen e ushtrisë, e cila, në të dy përpjekjet e saja për të mundur rusët, pësoi disfatë.
1 gusht 1895 Lindi Abdul Vehab Azam
Abdul Vehhab Azzami ka qenë shkrimtar i njohur egjiptian, i cili ka një kontribut të madh letrar. Ka qenë dhe diplomat, respektivisht ambasador në Pakistan, ndërsa ka qenë edhe anëtar i Akademisë së Gjuhës Arabe dhe rektori i parë i Universitetit të Riadit.
1 gusht 1914 Gjermania i shpall luftë Rusisë
Perandoria Gjermane i shpall luftë Perandorisë Ruse në hapjen e Luftës së Parë Botërore; gjermanët patën sukses në frontin lindor duke përfituar nga paqëndrueshmëria politike në Rusi – në vitin 1917 qeveria gjermane lejoi udhëheqësin komunist bolshevik të Rusisë Vladimir Lenin për të udhëtuar nëpër Gjermani nga Zvicra për në Rusi; historianë thonë se Lenini u ngarkua me miliona marka gjermane gjatë kthimit në Rusi; Berlini besonte se në qoftë se Lenini krijonte trazira të mëtejshme politike, Rusia nuk do të ishte më në gjendje të vazhdonte luftën e saj me Gjermaninë, duke lejuar ushtrinë gjermane të përqendrohej në Frontin Perëndimor. Por në verën e vitit 1918, me amerikanët që filluan të zbarkonin në Evropë në shkallën prej 10.000 ushtarësh në ditë, dhe rezervat gjermane të shteruara, ishte vetëm çështje kohe para se trupat aleate ta detyronin Gjermaninë të kapitullonte.
1 gusht 1957 SHBA dhe Kanadaja themelojnë NORAD-in
Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja formojnë Komandën e Mbrojtjes North American Aerospace (NORAD). që mbron sovranitetin ajror të Amerikës së Veriut. Komandanti i NORAD dhe zëvendës komandant janë përkatësisht një gjeneral amerikan me katër yje, dhe një gjeneral kanadez me tre yje.
1 gusht 1966 Ekzekutohet Sejjid Kutbi
Sejjid Kutbi ka qenë autor i një sërë veprash, në mesin e të cilave komentari i Kur’ani ‘Nën hijen e Kur’anit’ është më i njohuri. Ka qenë mendimtar i cili me idetë dhe mendimet e tij ka provokuar miqësi dhe armiqësi, përkrahje të parezervë dhe urrejtje të pajustifikueshme. Gjatë jetës u burgos disa herë por u lirua pas ndërmjetësimit të personaliteteve nga jeta politike dhe fetare jashtë vendit. Herën e fundit u burgos dhe iu shqiptua dënimi me vdekje. U ekzekutua më 1 gusht 1966.
1 gusht 1974 Ndarja e Qipros
Mosmarrëveshjet në Qipro: Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara autorizon krijimin e “vijës së gjelbër”, duke e ndarë Qipron në dy zona – greke dhe turke.
1 gusht 1975 Themelimi i OSBE
Nënshkruhet marrëveshja e Helsinkit që çoi në krijimin e Konferencës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, KSBE sot OSBE.
1 gusht 1989 Marrëveshje paqeje ndërmjet Libisë dhe Çadit
Për shkak të mospajtimeve rreth vijës kufitare, Libia dhe Çadi filluan një luftë, e cila mbaroi me nënshkrimin e një marrëveshje paqeje ndërmjet tyre.
1 gusht 2005 Vdes mbreti saudian Fehd bin Abul Aziz
Ka qenë në pushtet që nga viti 1982. Ka ardhur në pushtet pas vëllait, mbretit Halid, ndërsa është pasuar nga vëllai, mbreti Abdullah.
02. 2 gusht 1429 Vdes Ibn el-Xhezri
Ka qenë dijetari më i njohur i kohës në fushën e leximeve të Kur’anit fisnik. Ka takuar dijetarët e kohës së vet, si Isneviun, Belkinin, Subkiun, Ibn Kethirin, Irakiun, etj. Ka dhjetëra vepra të shkruara në fushën e leximeve të Kur’anit ndërsa me mijëra nxënës dhe studentë. E kishte zakon që të mos qëndronte në një vend kohë të gjatë kështu që vizita e vendeve të ndryshme dhe ndalja për një kohë për ta përhapur dijen e bëri të këtillë që pas vete të lë me mijëra nxënës të dijes.
2 gusht 1798 Beteja e Nilit
Luftërat e Francës së Revolucionit: Beteja e Nilit midis trupave të Napoleonit dhe ushtrisë britanike përfundon me fitoren e kësaj të fundit. Pas betejës, britanikët marrin në dorëzim edhe Gurin e Rozetës që francezët e kishin zbuluar. Guri ndodhet në muzeun britanik në Londër, pa gjasa t’i kthehet Francës ose Egjiptit, pavarësisht betejave ligjore mbi përkatësinë.
2 gusht 1849 Vdes Mehmet Ali Pasha
Vdes Mehmet Ali Pasha, Mbreti i Egjiptit, me prejardhje shqiptare (lindi 1769). Ishte themeluesi i shtetit të Egjiptit modern.
2 gusht 1903 Kryengritja e Ilindenit shuhet shpejt
Perandoria Osmane: fillon kryengritja e udhëhequr nga Organizata Revolucionare e Maqedonisë së Brendshme kundër Turqisë Osmane, e njohur gjithashtu si Kryengritja e Ilindenit. Kryengritësit arritën të shpallnin edhe republikën e tyre të Krushevës, e cila u shtyp me dhunë nga osmanët brenda pak ditësh.
2 gusht 1990 Iraku pushton Kuvajtin
Rreth orës 2 të mëngjesit, sipas orës lokale, forcat irakiane sulmuan Kuvajtin, fqinjin e vogël të pasur me naftë. Forcat mbrojtëse të Kuvajtit u mundën shpejt dhe pjesa që nuk u shkatërrua u tërhoq për në Arabinë Saudite. Emiri i Kuvajtit, familja e tij, dhe liderë të tjerë qeveritarë shkuan në Arabinë Saudite dhe brenda disa orësh Kuvajti u pushtua dhe irakianët vendosën një qeveri provizore. Duke aneksuar Kuvajtin, Iraku mori nën kontroll 20% të rezervave të naftës, në të gjithë botën, dhe për herë të parë një vijë bregdetare të konsiderueshme në Gjirin Persik. Në të njëjtën ditë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht dënoi pushtimin dhe kërkoi tërheqjen e menjëhershme të Irakut nga Kuvajti. Më 6 gusht, Këshilli i Sigurimit i vendosi embargo Irakut.
03. 3 gusht 1022 Vdes Ibn Bevvabi
Ibn Bevvabi ka qenë i njohur për dorëshkrimin e bukur. Ai e ka shkruar Mus’hafin plot 64 herë.
3 gusht 1948 Luftë e Ftohtë, SHBA: Hissin akuzohet si spiun
Whittaker Chambers, në dëshminë para Komisionit të Dhomës së Përfaqësuese, tha se presidenti i Institutit Carnegie për Paqen, Alger Hiss, ish-këshilltar i presidentit Franklin Roosevelt në konferencën e Jaltës mes treshes Roosevelt, Stalin, Churchhill (1945), kishte qenë anëtar i Partisë Komuniste të Shteteve të Bashkuara, atëherë organizatë ilegale. Chamber, një ish-komunist, e akuzoi Alger Hissin edhe si spiun për Bashkimin Sovjetik. Hiss u gjykua dhe u dënua – ai bëri 44 muaj burg – “gati 4 vjet në burg më shërbyen sa 4 vite në universitetin Harvard”, tha ai kur u lirua. Alger Hiss (1904 – 1996) gjithmonë këmbënguli si ishte i pafajshëm.
04. 4 gusht 838 Çlirimi i Amurijjes
Çlirimi i Amurijjes (Amorium) shënon njërën nga betejat më të mëdha të ndërmjet muslimanëve dhe bizantinëve të ndërmarra gjatë kohës së halifes Mu’tesim Bi-l-Lah. Si përgjigje ndaj aksioneve të perandorit bizantin, i cili kishte sulmuar disa qytete islame dhe kishte robëruar disa muslimanëve, halifeja kishte përgatitur shpejt një ushtri, të cilën e kishte dërguar për t’iu dalë në ndihmë muslimanëve ndërsa vet ishte nisur me një ushtri të madhe, me të cilën kishte marrë Amurijjen e bashkë me të edhe fitime të mëdha. Amurijje ishte një nga qendrat e rëndësishme të bizantinëve. Sot shtrihet në Turqi, respektivisht në Hisarköy, në provincën Afyonkarahisar.
4 gusht 1578 Beteja e Vadi Mehazinit
Forcat osmane triumfojnë ndaj flotës detare portugeze dhe spanjolle që ishte nisur për të pushtuar brigjet e Fasit në Oqeanin Atlantik. Flota përbëhej prej 80 mijë ushtarëve spanjollë, portugezë, italianë dhe francezë. Spanjollët e pësuan keq duke lënë të vrarë nga radhët e tyre 20 mijë ushtarë dhe 40 mijë të tjerë të zënë robër, ndërsa nga radhët e portugezëve pati viktima të shumta, bile edhe disa nga krerët e lartë të shëtit u vranë.

Kjo betejë ndryshe quhet edhe ‘Beteja e Tre Mbretërve.’

4 gusht 1914 Gjermania pushton Belgjikën
Lufta e Parë Botërore: Gjermania pushton Belgjikën. Në përgjigje, Belgjika dhe Britania e Madhe i shpallin luftë Gjermanisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarojnë neutralitetin e tyre.
4 gusht 1969 Bisedime të fshehta për paqen me Vietnamin
Lufta e Vietnamit: Në banesën e ndërmjetësit francez Jean Sainteny në Paris, përfaqësuesi amerikan Henry Kissinger dhe përfaqësuesi  vietnamezo-verior Xuan Thuy fillojnë bisedimet e fshehta të paqes – këto negociata dështuan. Shtetet e Bashkuara i dhanë fund përfshirjes ushtarake në Vietnamin më 29 mars 1973, edhe pse lufta mes vietnamezo-jugorëve me veriorëve do të vazhdonte edhe dy vjet të tjera. Gjatë 10-vjetëve të luftës, 58.282 ushtarë amerikanë humbën jetën dhe 303.644 amerikanë të tjerë u plagosën.
05. 5 gusht 1068 Luftërat bizantine – normane
Luftërat Bizantine-Normane; Normanët fillojnë një rrethim gati-tre-vjeçar të Barit. Pas pushtimit të suksesshëm të Italisë jugore, normanët nuk kishin arsye të ndaleshin; Bizanti i dobësuar sikur i joshte ata për pushtim. Kur Aleks I Komnenus hipi në fronin e perandorisë bizantine, reformat e tij emergjente, të tilla si përulja para pushtetit të Kishës – një veprim më parë i paimagjinueshëm – u provuan shumë pak të suksesshme për të ndaluar normanët. Të udhëhequr nga Robert Guiscard dhe djali i tij Bohemund, normanët morën Durrësin pastaj Korfuzin, dhe rrethuan Larisën në Thesali. Aleksi pësoi disa humbje, por e mori veten duke i dhënë ryshfet mbretit gjerman Henry IV që ky t’i sulmonte normanët në Itali, duke i detyruan të përqendroheshin në mbrojtjen e tyre në Itali në vitet 1083-1084. Besnikëria e Henrit do të ishte shembulli i fundit i kontrollit politik bizantin në gadishullin italian. Rreziku norman përfundoi me vdekjen e Robert Guiscardit më 1085, kombinuar me një fitore bizantine dhe ndihmën veneciane, që e lejoi Bizantin për të rimarrë Ballkanin.
5 gusht 1952 Vritet shkencëtarja muslimane Semire Musa
Semire Musa ka qenë një shkencëtarë muslimane nga Egjipti, e cila ka lënë emër në fushën e mjekësisë nukleare. E shkolluar fillimisht në Egjipt, e më pas në Angli dhe Amerikë, Semire kishte refuzuar të shërbente diku tjetër. Thoshte se do të kthehej në Egjipt për t’i shërbyer vendit. Përkundër ofrimit të nënshtetësie amerikane dhe beneficioneve tjera  të shumta, ajo refuzoi të qëndronte atje. Një vit më pas, më 1952, në një aksident trafiku, shkaqet e të cilit mbesin edhe sot e kësaj dite mister, Semire Musa do të humbiste jetën. Vdekja e saj shihet nga shumëkush si komplot dhe pjesë e politikës së huaj për të pakësuar dijetarët dhe shkencëtarët muslimanë.
5 gusht 1981 Presidenti Reagan pushon nga puna 11 mijë punëtorë
Presidenti Ronald Reagan pushon nga puna 11.359 kontrollorë të fluturimeve në grevë, të cilët injoruan urdhrin e tij për t’u kthyer në punë. Nëse puna është kështu me ata që kanë protestuar për të drejtat legjitime,
06. 6 gusht 1806 Fundi i Perandorisë së Shenjtë
Francis II shënon fundin e Perandorisë së Shenjtë Romake ­ ai dha dorëheqjen nga froni, pas humbjes ndaj Napoleon Bonapartit në betejën e Austerlicit.
6 gusht 1890 Ekzekutimi i parë me karrige elektrike
Në burgun Auburn në Nju­Jork, vrasësi William Kemler bëhet personi i parë që ekzekutohet me vdekje në karrige elektrike.
6 gusht 1945 Horishima bombardohet me bombë nukleare
Lufta e Dytë Botërore: Hiroshima u shkatërrua plotësisht kur bomba atomike “Little Boy” u hodh nga Shtetet e Bashkuara nëpërmjet aeroplanit “B­29 ­ Enola Gay”. Rreth 70.000 njerëz u vranë menjëherë, dhe disa dhjetëra mijëra të tjerë vdiqën në vitet e mëvonshme nga djegiet dhe helmimi nga rrezatimi. Qëllimi i hedhjes së bombës ishte për të detyruar Japoninë të kapitullonte.
6 gusht 1960 Revolucioni kuban
Revolucioni Kuban: Kuba shtetëzon pronat amerikane dhe të huaja në vend. Revolucioni kuban kishte filluar në korrik të vitit 1953 dhe regjimi i Batistës u rrëzua më 1 janar 1959, duke u zëvendësuar nga Fidel Kastro me një qeveri revolucionare socialiste, e cila më 1965 u reformua në komuniste.
6 gusht 1991 Pamjet e para të idesë për WWW
Shkencëtari britanik Tim Berners­Lee lëshon pamjet e para që përshkruajnë idenë e tij për World Wide Web ose WWW si shërbim në dispozicion të publikut në internet. Tim Berners­Lee njihet si zbuluesi i i World Wide Web.
6 gusht 1991 Vritet kryeministri iranian
Në Paris sulmohet për vdekje Shapour Bakhtiar, kryeministër i Iranit. Detyrën e kishte marrë vetëm 39 ditë para se revolucioni shiit të korrte sukses. Ai iku në Francë për të organizuar një rezistencë kundër revolucionit shiit por atje e gjeti vdekjen.
07. 7 gusht 1981 Një milion punëtorë në grevë në Poloni
Një milionë punëtorë, anëtarë të sindikatës polake Solidarnost të udhëhequr nga Lech Valesa, hidhen në grevë për të protestuar kundër krizës ekonomike dhe mungesave ushqimore në vend – komunizmi në Evropën Lindore hyri kështu në udhën e pashkelur të rënies.
7 gusht 1933 Trazira në Mistir të Tunizisë
Trazirat ndodhën kur pushtuesi francez u përpoq ta varroste një francez me nënshtetësi tuniziane në varrezat e muslimanëve. Çështja nuk kishte të bënte me një varr. Ideja e themelimit të një varreze të përbashkët për muslimanët dhe jomuslimanët shihej nga tunizianët si përpjekje e zhdukjes së identiteti fetar islam, andaj edhe e refuzuan, pavarësisht çmimit që paguan.
08. 8 gusht 1793 Kryengritje kundër revolucionit francez
Shpërthen Kryengritja e Lyonit, që kishte filluar në qershor. Lyoni ishte i vetmi qytet në Francë përveç Parisit me një popullsi mbi 100.000 banorë. Revolta ishte kundër Konventës Kombëtare, pra ishte një lëvizje kundër-revolucionit francez, dhe u shtyp në dhjetor të po atij viti.
8 gusht 1876 Patentë për shaptilograf
Shkencëtari Thomas Edison merr një patentë për shaptilografin të tij. -pajisja e re u përhap me shpejtësi – ajo kushtonte shumë pak në krahasim me të shtypurit tradicional dhe nuk kishte nevojë për punëtorë radhitës e të kualifikuar – pasardhësi i shaptilografit u bë makina e kopjimit që filloi të përdorej për herë të pare në vitet 1970.
8 gusht 1974 Nixoni jep dorëheqje
Presidenti Richard Nixon, në një fjalim televiziv në mbarë vendin, njoftoi dorëheqjen duke filluar nga mesdita e ditës së nesërme – Nikson është presidenti i parë dhe i vetmi që ka dhënë dorëheqjen nga kreu i Shtëpisë së Bardhë.
9. 9 gusht 1173 Fillon ndërtimi i kullës së Pizës
Fillon ndërtimi i Kullës së Pizës – u deshën dy shekuj për ta përfunduar – sot kulla është e anuar, por qëndron, nuk dihet edhe për sa kohë.
9 gusht 1792 Thirrjet për revolucion në Francë
Asambleja franceze bën thirrje për revolucion dhe për rrëzimin e mbretit Luigj XVI. Të nesërmen, më 10 gusht, turmat pariziane hynë me dhunë në Pallatin Tuileries – kapën mbretin, duke masakruar Rojet e tij zvicerane.
9 gusht 1942 Burgoset Mahatma Gandi
Pushtuesi anglez në Indi burgos Mahatma Gandin i cili kishte bërë thirrje për një rezistencë paqësore.
9 gusht 1945 Bombardohet Nagasaki
“Fat Man”, një bombë plutoniumi e vendosur në aeroplanin bombardues amerikan B-29, Bockscar, ishte planifikuar për ‘u lëshuar nga ajri në qytetin japonez Kokura – tre ditë pasi Shtetet e Bashkuara kishin hedhur një bombë atomike shkatërruese në Hiroshima. Moti ishte i vrenjtur dhe shikueshmëria e dobët, kështu piloti zgjodhi objektivin më të afërt, Nagasakin. Bomba “Fat Man” shkatërroi më shumë se gjysmën e Nagasakit dhe vrau 74.000 njerëz, duke shënuar fundin e Luftës së Dytë Botërore – Japonia u dorëzua pa kushte të nesërmen.
9 gusht 1990 Dënohet pushtimi i Kuvajtit
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miraton me unanimitet vendimin nr. 662 sipas të cilit aneksimi i Kuvajtit nga Iraku shihet i paligjshëm dhe në kundërshtim me çdo rregull. Rrjedhimisht, ai është i refuzuar dhe kështu duhet të shihet nga të gjithë anëtarët. U ndalua çdo lloj kontakti apo marrëdhënie që në një ose formë tjetër do të nënkuptonte pranim të këtij aneksimi të Kuvajtit nga ana e Irakut.
9 gusht 2014 Shuhet partia Liri dhe Drejtësi
Në gjykatë në Egjipt nxjerr vendim për shuarjen e partisë Liri dhe Drejtësi, e cila konsiderohej si krah politik i lëvizjes ‘Vëllazëria myslimane.’
10. 10 gusht 750 Vritet Halifeja emevit Mervan Xha’di
Ka qenë halifeja i fundit i dinastisë umevite. Ka sunduar pesë vite. Me gjithë trimërinë dhe përvojën ushtarake, ai nuk arriti të mposhte kryengritjet kundër tij, kështu që u mposht dhe u vra. Me të mori fund edhe dinastia umevite.
10 gusht 1664 Nënshkrimi i marrëveshjes osmano-gjermane
Shteti osman nënshkruan një marrëveshje me Gjermaninë për të ndalur luftën e filluar në vitin 1663 ndërmjet dy shteteve.
10 gusht 1878 Lindi Me’mun Shenavi – Shejh i Az’harit
Është Imami i njëzeteshtatë në lisën e Imamëve të Az’harit. Detyrën e ka marrë në vitin 1948 ndërsa e ka mbajtur vetëm dy vite e gjysmë.
10 gusht 1928 Themelohet partia komuniste në mërgim
10 gusht 1928 – Grupi komunist shqiptar në Bashkimin Sovjetik themelon zyrtarisht Partinë Komuniste Shqiptare në mërgim, me qendër në Moskë. Partia Komuniste Jugosllave, në kongresin e saj të katërt në Dresden, Gjermani, në gusht, miraton një rezolute se Kosova herët a vonë duhet t’i kthehet Shqipërisë. Ndërkohë Italia e siguron Tiranën se nëse Jugosllavia shpërbëhet, Kosova do të përfshihet brenda kufijve të Shqipërisë. (Owen Pearson)
10 gusht 1999 Vdes AbduRrahman Gürses

AbduRrahman Gyrses ka qenë njëri nga mësuesit më të njohur turq të Kur’anit dhe leximeve të tij.

11. 11 gusht 1952 Shkarkohet mbreti Talal
Këshilli Gjithëkombëtar i Jordanisë shkarkon mbretin Talal dhe në vend të tij emërojnë trashëgimtarin e fronit, mbretin Husejn.
11 gusht 1960 Pavarësohet Çadi
Çadi është një vend që shtrihet në zemër të Afrikës. Kufizohet me Libinë, Sudanin, Kamerunin dhe Nigerinë. Sulejman bin Zubejri, komandant i Emirit të Darfurit, kishte arritur të instalonte një qeveri islame në Çad, gjë kjo që nuk ishte pritur mirë nga Franca, e cila kishte pushtuar pjesë të mëdha të Afrikës. Ndonëse më 1960 Çadi ka arritur pavarësinë, ndikimi francez është tejet i madh, gjë kjo që pavarësinë e bën një formalitet dhe asgjë më shumë.
11 gusht 1970 Rusët dërgojnë satelit në hapësirë

Bashkimi sovjetik lëshon satelitin në hapësirë Kosmos 356, i cili çdo 92 minuta bën një rrotullim rreth tokës.

11 gusht 1984 Reagani me shaka shpall luftën me Rusinë
Presidenti amerikan Ronald Reagan tha “Unë kam nënshkruar legjislacionin për eliminimin e Rusisë (Bashkimi Sovjetik); bombardimi fillon brenda 5 minutave”. . – Fjala ra si bombë, edhe pse presidenti e tha me shaka ndërsa po përgatitej për të mbajtur fjalimin e tij javor në radion publike – mikrofoni i tij ishte lënë gabimisht hapur – lajmi nuk u mor seriozisht. Vëzhguesit e shohin si të çuditshëm faktin që kjo t’i ndodhte Ronald Reaganit, njeri me përvojë në fushën e transmetimeve a komunikimeve; Reagan kishte punuar në radio, televizion e kinematografi, para se të bëhej guvernator i Kalifornisë dhe president i SHBA-së. A ishte ky një mesazh i paramenduar, e largpamës?, sepse pas pak vitesh Bashkimi Sovjetik vërtetë do të shpërbëhej.
11 gusht 1990 Thirret samit urgjent i arabëve
Pas pushtimit të Kuvajtit nga Iraku, arabët thërrasin një samit urgjent, për të gjetur një zgjidhje të këtij problemi të madh.
12. 12 gusht 636 Muslimanët fitojnë betejën e Jermukut
Nën komandën e Halid bin Velidit, muslimanët triumfojnë ndaj romakëve. Ushtria romake iku në Hums ndërsa ushtria muslimane iu sul pas derisa vrau një pjesë të madhe ndërsa zuri një pjesë tjetër rob. Pjesa e mbetur shkuar tek Herakliu, i cili i trishtuar nga humbja përkundër numrit të madh, i pyeti:

Mjerë për ju, si ka mundësi të fitojnë ata, a nuk janë njerëz sikur ne?!

Po- iu përgjigjën.

Po ju, ishit më shumë a po më pak?- i pyeti.

Më shumë- iu përgjigjën.

Atëherë, përse kjo disfatë?!- i pyeti.

Njëri nga personeli i Herakliut ndërhyri dhe tha: Sepse ata falin namaz natën, agjërojnë ditën, i mbajnë premtimet, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, si dhe janë të drejtë me njëri tjetrin. Për këtë shkak janë bërë mbretër të tokës dhe zotërinj të njerëzimit.

Kjo betejë hapi rrugët e çlirimit të tërë Shamit dhe rënies së perandorisë bizantine.

12 gusht 1164 Beteja e Harimit
Nën udhëheqjen e Sulltan Nuruddin Zenkit, muslimanët korrin fitore ndaj frankëve.
12 gusht 1851 Amerikani Isaac Singer regjistron patentën për makinën e tij qepëse
Singer (1811 – 1875) ishte shpikës, aktor, dhe sipërmarrës. Ai bëri përmirësime të rëndësishme të makinës qepëse dhe themeloi firmës “Singer Sewing Machine”. Shumë kishin patentuar makina qepëse para Singerit, por suksesi i tij bazohej në thjeshtësinë e makinës për përdorim shtëpiak, si dhe blerjen e saj me këste.
12 gusht 1865 Përdorimi i parë i dezinfektimit gjatë operacionit
Kirurgu britanik Joseph Lister u bë mjeku i parë që përdori dezinfektues gjatë operacionit. Emri Lister tingëllon i njohur – prej tij rrjedh Listerine, dezifenktant i gojës (gargarë), shitet me shishe; mund të përdoret në çdo kohë, dhe jo vetëm një herë në ditë.
12 gusht 1925 Ali AbduRrezzakut i hiqet mandati i anëtarësisë në Këshillin e Dijetarëve
Për shkak të botimit të një libri në të cilin sjell teori të papranueshme për Islamin dhe historinë islame, Këshilli i Dijetarëve merr vendim për largimin e Ali bin AbduRrezzakut nga radhët e tij.
13. 13 gusht 918 Beteja e Matunijjes
Një betejë e përgjakshme ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve spanjollë. Si përgjigje ndaj veprimeve të liga të mbretit spanjoll, i cili kishte vrarë dhe masakruar disa muslimanë, Prijësi i Besimtarëve AbduRrahman Nasiri, hakmerret duke korrur një fitore të rëndësishme, e cila do të ishte edhe si pararendëse e një fitoreje tjetër të madhe.
13 gusht 1923 Ataturku kryetar i qeverisë turke
Si hap i fundit i rrëzimit të perandorisë osmane, Konferenca popullore në Turqi, emëron Mustafa Kemal Atautrkun kryetar të qeverisë.
13 gushti 1933 Vritet Hasan Prishtina
Më 13 gusht 1933, vritet në Selanik nga njerëzit e paguar prej Ahmet Zogut dhe qarqet shoviniste serbe.  Deri në vitet 1960 Hasan Prishtina konsiderohej si tradhtar në tekstet e historisë së Shqipërisë, por më pas ai u rehabilitua. Në vitin 1977 eshtrat e të ndjerit u sollën nga Greqia në Shqipëri dhe ai u varros në qytetin e Kukësit me një ceremoni rivarrimi më 6 dhjetor.
13 gusht 1940 Gjermanët bombardojnë Londrën

Deri atë kohë konsiderohej si bombardimi ajror më i tmerrshëm i bërë ndonjëherë.

13 gusht 1945 Shpallet dorëzimi i Japonisë
Presidenti amerikan Harry S Truman njofton se Japonia iu dorëzua aleatëve të Luftës së Dytë Botërore. Mijëra amerikanë dolën nëpër rrugë në të gjithë Shtetet e Bashkuara për të festuar V-J (Fitore ndaj Japonisë). Ratifikimi zyrtar i dorëzimit u bë më 2 shtator në Gjirin e Tokios, në bordin e luftanijes Missouri.
13 gusht 1961 Fillimi i ndarjes së dy Gjermanive
Fillimi i ndërtimit të murit ndarës shënon edhe fillimin e ndarjes së dy Gjermanive, të cilat do të bashkoheshin pas një periudhe, gjegjësisht në vitin 1989.
14. 14 gusht 785 Musa El-Hadi merr detyrën e halifes
Pushtetin e mori pas vdekjes së babait, Mehdiut, ndërsa është i katërti në radhën e hulefave nga dinastia abbasite.
14 gusht 1893 Regjistrimi i parë i automjeteve
Franca bëhet vendi i parë që fillon të regjistrojë automjetet.
14 gusht 1922 Palestinës i imponohet kushtetuta
Nën mandatin anglez, Palestinës i imponohet një kushtetutë, e cila kishte shtruar rrugën për gllabërimin e Palestinës dhe krijimin e shtetit çifut.
14 gusht 1946 Themelohet shteti i Pakistanit
Pakistani ndahet nga India dhe themelohet si shtet i mëvetësishëm. Ideja atëbotë ishte që muslimanët duhet të kishin shtet të ndarë nga hindusët.
14 gusht 1994 Kapet Carlos Çakalli
Policia franceze kap terroristin marksist Iliç Ramirez Sanchez (nga Venezuela) i njohur si “Carlos Çakalli”- ai u dënua për dhjetëra vrasje e grabitje, ndodhet në Francë në burgimin e përjetshëm. Në një fjalim të vitit 2009, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e vlerësoi Karlo Çakallin (bashkatdhetarin e vet), duke thënë se ai ishte dënuar në mënyrë të padrejtë dhe nuk ishte terrorist, por “luftëtar revolucionar”.
15. 15 gusht 718 Muslimanët rrethojnë Kostandinopojën
Nën komandën e Mesleme bin Abdul Melikut, muslimanët rrethojnë Kostandinopojën por pa sukses për ta marrë. Kjo ndodhë shekuj më vonë, në kohën e Sulltan Mehmet Fatihut.
15 gusht 1057 Vritet mbreti i Skocisë
Makbethi, mbreti i Skocisë, u vra nga biri i mbretit Dunkan.
15 gusht 1096 Fillon kryqëzata e parë
Papa Urbani II shpallë takim për bashkimin e ekspeditës kryqtare në Kostandinopojë, si përgatitje për të filluar një ekspeditë në lindjen islame, respektivisht për ta marrë Jerusalemin nga muslimanët.
15 gusht 1173 Vdes Nexhmuddin Ejjubi
Themelues i familjes ejjubite e cila ka bartur flamurin e mbrojtjes së Islamit dhe muslimanëve në Sham. Ka qenë i njohur për trimërinë, guximin, zgjuarsinë dhe vizionin e rrallë. Me direktiva të Nuruddin Mahmud shkoi në Egjipt për ta rrëzuar pushtetin fatimit. Qëndroi për vite të tëra dhe atje gjeti edhe vdekjen. Bashkë me vëllanë që pati vdekur pak më herët, u zhvarrosën për tu bartur në Medinën Profetike, ku janë varrosur shumë pranë xhamisë.
15 gusht 1461 Rënia e vërtetë e Perandorisë Bizantine
Perandoria e Trebizondit iu dorëzua forcave të Sulltan Mehmetit II. Kjo është konsideruar nga disa historianë si fundi i vërtetë i Perandorisë Bizantine. Perandori David mërgoi dhe më pas u gjet i vrarë.
15 gusht 1519 Themelohet Panamaja
Themelohet qyteti i Panamasë nga eksploruesi spanjoll Pedro Arias Davila. Qyteti ishte pika e fillimit për ekspeditën spanjolle që pushtoi Perandorinë Inkase në Peru. Panamaja u bë një pikë ndalesë në një nga rrugët më të rëndësishme tregtare në historinë e kontinentit amerikan, përmes të cilës kaloi pjesa më e madhe e arit dhe argjendit që Spanja mori nga Amerika. Vetë fjala ‘Panama’ do të thotë në gjuhën e banorëve autoktonë “vend me shumë peshq’. Më 1671, qyteti Panama u shkatërrua kur pirati Henry Morgan zbarkoi dhe i vuri zjarrin. Qyteti u rindërtua dy vjet më vonë, më 1673, në një truall 8 km nga vendi fillestar.
15 gusht 1551 Çlirohet Tarablusi
Pas suksesit të Sulltanit memlukas El-Eshref Halil bin Kilavun në largimin e mbetjeve të fundit kryqtare në Sham, të krishterët e këtyre zonave qenë përqendruar në Qipro dhe Malta. Në këtë të fundit u themelua garnizoni i ashtuquajtur ‘Kalorësit  Tempullit’ të cilët vazhdimisht sulmonin brigjet e Libisë dhe Tunizisë. Spanja që kishte pushtuar Tarablusin, në këmbim të ndihmesës për të luftuar flotën detare osmane, i ofroi ‘Kalorësve të Tempullit’ Tarablusin. Nën komandën e Turgut Pashait, Tarablusi u çlirua. Plani i tij për çlirimin e Tarablusit parashihte sulm tokësor, që do të ndërmerrej nga valiu i Egjiptit, dhe detar, që do të ndërmerrej nga vet Turguti. Plani pati sukses dhe Tarablusi u çlirua.
15 gusht 1945 Dorëzohet Japonia
Dorëzimi i Japonisë në Luftën e Dytë Botërore
15 gusht 1947 Pavarësimi i Indisë
India u bë e pavarur pas 200 vjetëve të sundimit britanik. India ishte nën sundimin e muslimanëve kohë të gjatë. Sot në Indi llogaritet të jetojnë më shumë se 100 milionë muslimanë.
16. 16 gusht 886 Mundhir bin Muhammed bëhet sundues i Spanjës
Pushtetin e mori pas vdekjes së babait ndërsa nuk pati fat më shumë se dy vite pushtet. Vdiq ndërsa kishin rrethuar Bobastro në Spanjë.
16 gusht 1792 Themelohet Gjykata Revolucionare
Francë; Maximilien Robespierre, anti-monarkist, paraqet peticionin e Komunës së Parisit në Kuvendin Legjislativ, duke kërkuar formimin e një gjykate revolucionare – dhe gjykata që Robespierri propozoi çoi në giotinë qindra njerëz, përfshi mbretin dhe vetë Robespierrin.
16 gusht 1896 Zbulohet ar në lumin Rabbit
Tre eksplorues: Skookom Jim, Dawson Charlie dhe George Carmack me gruan e tij, Kate, zbulojnë ar ndërsa po kalonin në përroin Rabbit, degë e lumit Klondike në Alaska – lajmi krijoi ethet e arit. Psikologjikisht, ari në Klondike u bë aq i arritshëm sa edhe i vrazhdë, sa romantik aq edhe i dhunshëm – vetëm një pjesë e vogël prej 100.000 njerëzve që vërshuan plot lakmi për pasuri në Klondike, arritën të pasuroheshin; luftë tregtare mes qyteteve e shteteve u shpall; Seattle dhe San Francisko konkurruan më ashpër për biznes e sipërmarrje në rajonin e arit; gazetat e kohës e quajtën këtë fenomen “Klondicitis.”
16 gusht 1927 Gara ajrore
1927 – Gara ajrore Dole filloi nga Oakland, Kaliforni nga ku 8 aeroplanë u nisën për në Honolulu, Hawaii – gjashtë nga tetë aeroplanët u rrëzuan ose u zhdukën, vetëm dy përfunduan garën.
16 gusht 1989 Stuhi gjeomagnetike në tokë
Një shpërthim diellor krijon stuhi gjeomagnetike në Tokë që ndikoi djegien e shumë mikroprocesorëve, duke çuar në ndaljen e të gjitha tregtimeve në bursën e Torontos.
17. 17 gusht 1717 Beogradi bie në dorën e Osmanëve
Luftërat austro-osmane 1716 – 1718: Rrethimi njëmujor i Beogradit përfundon me marrjen e qytetit nga Perandoria Osmane.
17 gusht 1762 Vdes dijetari musliman Velijullah Dehlevi
Një ndër dijetarët më të mëdhenj muslimanë të Indisë. Rrjedh nga një familjes e dijes dhe vlerave. Ishte angazhuar për fitimin e dijes që nga fëmijëria e tij. ka qëndruar dy vite në Mekkë dhe Medinë ku ka mësuar nga dijetarët e xhamive të shenjta. Gjatë gjithë jetës është angazhuar për përhapjes e Sunentit dhe luftimin e risive në fe.
17 gusht 1943 Pushtimi i Sicilisë
Lufta e Dytë Botërore: Trupat amerikane të komanduara nga gjenerali George S. Patton mbërrijnë në Messina, Itali, pasuar disa orë më vonë nga trupat britanike nën komandën e marshallit Bernard Montgomery, duke kompletuar pushtimin aleat të Sicilisë.
17 gusht 1988 Vritet presidenti i Pakistanit, Dijaul Hakk
Pas vendimit për të anuluar të gjitha ligjet dhe zëvendësimin e tyre me ligje islam, pra zbatimin e plotë të sheriatit në Pakistan, armiqtë kurdisën një atentat ndaj tij, duke vënë një bombë në aeroplanin privat të tij, e cila shpërtheu dhe e la të vdekur atë.
18. 18 gusht 1227 Vdes Xhingiz Hani
1227 Vdiq Xhingiz Han (60 vjeç) pushtues mongol, i quajtur fillimisht Temujin. Ai pasoi të atin, Yekusai, si kryetar fisi dhe pastaj luftoi për t’u bërë sundimtar i një konfederate mongole. Nga viti 1218 – 1224 ai pushtoi Turkistanin dhe Afganistanin, kontrolloi Persinë dhe Evropën lindore. Xhingiz Hani themeloi një prej perandorive më të mëdha që bota ka njohur ndonjëherë.
18 gusht 1920 Takimi delegacionesh ndërmjet Egjiptit dhe Anglisë
Për tu pajtuar rreth formulimit të deklaratës sipas të cilës Anglia do ta njihte Egjiptin si shtet të pavarur nga perandoria osmane, Sa’d Zagluli, udhëhoqi një delegacion nga Egjipti, i cili u takua me delegacionin anglez për çështjen në fjalë.
18 gusht 1926 Zbulohet naftë në Vlorë
Naftë zbulohet në Patos, në veri-lindje të Vlorës, 7 km nga Fieri, nën koncesionin e kompanisë britanike anglo-persiane – përllogaritjet treguan se sasia e mundshme e naftës ishte pa përfitim, dhe fusha e Patosit u braktis, duke i hapur rrugën sipërmarrësve italianë. Patosi është sot qendra e industrisë shqiptare të naftës – madje edhe klubi sportiv i tij mban emrin Albpetrol.
18 gusht 1964 Afrikës Jugore i mohohet pjesëmarrja në lojërat olimpike
Për shkak të mos distancimit dhe mos dënimit të politikës raciste, Afrikës Jugore iu mohua pjesëmarrja në lojërat e tetëmbëdhjeta olimpike në Tokio.
19. 19 gusht 642 Vdes Halid bin Velidi
Një nga shokët e dalluar të Profetit Muhammed ﷺ dhe komandantët më të shquar të historisë islame. Për trimërinë dhe guximin që kishte, mori titullin ‘Shpata e Zotit.’ Luftoi gjatë gjithë jetës dh e, përkundër që kishte plagë në çdo pjesë të trupit, vdekjen e kishte të shkruar në shtrat. Zoti qoftë i kënaqur me të dhe të gjithë shokët e Profetit tonë.
19 gusht 1854 Vdes dijetari Alusi
Ka lindur në vitin 1803 në Bagdad. Babai i tij ka qenë ndër dijetarët më të mëdhenj ndërsa shtëpia e tij ishte një pikëtakimi e dijetarëve. Kjo ia ka mundësuar që të rritet dhe edukohet me dije dhe dashuri për të. Alusi është autori i librit të famshëm në komentimin e Kur’anit ‘Ruhu-l-meani.’
19 gusht 1989 Fillimi i rënies së murit të Berlinit
Disa qindra gjermano-lindorë kalojnë kufirin mes Hungarisë dhe Austrisë gjatë Piknikut Pan-Evropian, pjesë e ngjarjeve që filluan procesin e rënies së Murit të Berlinit. Pikniku u organizua nga Bashkimi Pan-Evropian dhe Forumi Demokratik Hungarez i opozitës. Sot në vendin e piknikut ndodhet një monument. Në vitin 2009, Angela Merkel, e cila u rrit në Gjermaninë Lindore, vizitoi festimet që shënuan 20 vjetorin e kësaj ngjarjeje dhe falënderoi hungarezët për guxim dhe largpamësi: “Dy kombe të skllavëruar së bashku shkatërruan muret e skllavërimit …hungarezët i dhanë krahë dëshirës së gjermano-lindorëve për liri.”
19 gusht 1999 Kërkohet dorëheqja e Millosheviqit
Në Beograd, dhjetëra mijëra serbëve dolën në rrugë e sheshe për të kërkuar dorëheqjen e presidentit të Republikës Federative të Jugosllavisë, Sllobodan Millosheviç.
20. 20 gusht 1185 Vdes Imam Xhuvejni
Ebul Meali Abdul Mleik bin Abdullah Jusuf el-Xhuvejni, i njohur ndryshe edhe si Imamu-l-Haremejni, ka qenë një nga dijetarët e mëdhenj të muslimanëve. Është autor i një sërë veprash, në mesin e të cilave edhe libri ‘El-burhan fi Usuli el-Fikh.’
20 gusht 1882 Anglia fillon pushtimin e Egjiptit

Ky fillim shënohet me pushtimin e Port Saidit dhe Ismailisë.

20 gusht 1956 Konferenca e Sumamit
Liderët e revolucionit algjerian mbajnë një konferencën e Sumamit në të cilën merret vendimi për ngritjen dhe themelimin e një Këshilli Kombëtar të Revolucionit Algjerian.
20 gusht 1986 Qeveria ruse pranon zyrtarisht fatkeqësinë e Çernobilit

Një ndër fatkeqësitë më të mëdha nukleare qe mohuar fillimisht nga autoritete ruse ose qe përpjekur ta minimizojë katastrofën radioaktive të Çernobilit. Popullsia informohej me rezervë, informacionet nga Perëndimi përgënjeshtroheshin si “fushata cytëse”. Pesë muaj më vonë,  tanimë që çdo gjë dihej, qeveria ruse pranon zyrtarisht këtë fatkeqësi.

20 gusht 1988 Ndalet lufta irako-iraniane
Për shkak të shpërfilljes së një marrëveshje të mëhershme përkitazi me kufijtë shtetëror nga ana e Iranit, ushtria irakiane hyn në territorin iranian. Pas luftimeve të ashpra që zgjatën për disa vite, më n fund, Irani u detyrua të ulej në tryezën e bisedimeve, dhe kështu lufta mbaroi.
21. 21 gusht 1678 Çlirimi i kalasë ‘Xhehrin’
Kur Muhammed IV erdhi në pushtet ishte vetëm katër vjeçar. Nga ana e jomyslimanëve shihej si mundësi e mirë për të ndalë hovin e përhapjes së Islamit në Evropë. Kështu, Austria, Rusia, Polonia, Venecia, priftërinjtë e Maltës dhe Papa i Vatikanit formuan një aleancë, të cilën quajtën Aleanca e Shenjtë. U dakorduan që secili të sulmonte na ana e vet. Rusia sulmoi dhe mori kalanë Xhehrin. Zoti deshi që në këtë kohë familja Kopriliu të kishte postin e Kryeministrit. Ata me një përpikëri dhe sinqeritet të madh luftuan duke mposhtur së pari austriakët e më pas edhe rusët, prej të cilëve morën kalanë në fjalë.
21 gusht 1969 Digjet xhamia El-Aksa
Një krishtero-sionist australian i quajtur me emrin Deniz Majkëll, i cili në Palestinë kishte ardhur si vizitor, më 21 gusht 1969, i vuri flakën Xhamisë Aksa. U dogjën pjesë të shumta të xhamisë, në mesin e të cilave edhe minberi i Nuruddin Mahmudit, i cili qe ndërtuar për tu vënë në xhami pas çlirimit. Natyrisht, reagimet pas këtij veprimi makabër nuk munguan. Në tërë botën islame u organizuan protesta ndërsa si veprim konkret ndodhi themelimi i Organizatës së Konferencës Islamike. Ideator i themelimit ishte mbreti Fejsal –Allahu e pastë mëshiruar!
21 gusht 1991 Pavarësohet Letonia
Republika e Letonisë (letonisht: Latvijas Republika) është shtet në pjesën veriore të Evropës, pranë Detit Baltik. Letonia ndanë kufirin e saj tokësorë në veri me Estonin, në lindje me Rusinë dhe Bjellorusinë, ndërsa pjesa jugore e kufirit ndahet me Lituaninë. Kryeqyteti i këtij shteti, Riga është një ndër qytete më të njohura baltike. Sipërfaqja e përgjithshme e Letonisë është 64,589 km2, shtrihet rreth koordinatave gjeografike 57 00 V, 25 00 L dhe 63,589 km 2 të kësaj sipërfaqeje janë tokë ndërsa 1,000 km 2 ujë. Vija bregdetare e Letonisë është 531 km e gjatë. Vija e kufirit tokësorë është 1,150 km e gjatë. Klima e Letonisë është klimë bregdetare-oqeanike me dimër të lagësht e temperatura mesatarë për këtë stinë. Pjesa më e madhe e relievit është terren i rrafshët e i ulët. Pika më e ultë e relievit gjendet përgjatë bregut të detit Baltik ( 0m ) dhe ajo më e larta në lartësi mbidetare prej 312 metrave në vendin e quajtur Gaizinkalëns.
21 gusht 2011 Festohet rënia e regjimit të Gadafit
Kryengritësit arrijnë në Tarablus ku festojnë tërheqjen e trupave të Gadafit nga kryeqyteti dhe me këtë shpallin fitoren kundër regjimit të tij.
21 gusht 2014 Ahmed Davutoglu kryeministër i Turqisë
Pas zgjedhjes së Rexhep Tajjip Erdoganit President, Ahmed Davudtogllu zgjidhet kryetar i partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti) dhe kryeministër i shtetit turk. Në zhvillime të mëvonshme, këto pozita do t’i zërë Binali Yëlldërëm, një figurë e shquar e politikës turke.
22. 22 gusht 634 Vdekja e Ebu Bekrit [Allahu qoftë i kënaqur me të!].
Burri i parë që i besoi Profetit Muhammed ﷺ dhe gjithsesi njeriu më i afërt he më besnik gjatë gjithë jetës. Fjalët nuk kanë fuqinë për ta përshkuar personalitetin e tij. Sado të flitet e të shkruhet për të dhe kontributin e tij është pak. ka qenë shtyllë dhe mbështetje për Muhammedin ﷺ gjatë misionit ndera pas vdekjes së tij ka qenë halifeja i parë i muslimanëve. Ndonëse ka qëndruar pak në pushtet, vetëm dy vite, ai ka realizuar një sërë veprash shumë me rënësi:

1)      Në kohën e tij janë luftuar felëshuesit. Ai kishte ngritur moton: ‘Të gjymtohet kjo fe ndërsa unë jam gjallë?!’

2)      Ka bërë përmbledhjen e Kur’anit Fisnik.

3)      Ka nisur ekspeditat për çlirimin e Irakut dhe Shamit.

Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me të gjithë shokët e Profetit Muhammed ﷺ.

22 gusht 1485 Vritet mbreti i Anglisë
Mbreti i Anglisë Riçard III u vra në betejën e Bosuorth në terren, duke i dhënë fund Luftës së Trëndafilave
22 gusht 1543 Turqit rrethojnë Nisën
Nën komandën e Hajredin Barbarosës, forcat osmane rrethojnë qytetin francez Nisa.
22 gusht 1965 Problemi jemenas
Xhemal Abdun Naser, kryetar i Egjiptit, dhe mbreti Fejsal, mbret i Arabisë Saudite, takohen për të gjetur një zgjidhje rreth problemit të Jemenit. Sipas marrëveshjes së arritur, Egjipti do të tërhiqte forcat nga Jemeni brenda dhjetë muajve, Saudia do të ndalte ndihmat, ndërsa jemeni do të formonte një këshill të përbërë nga 50 anëtarë, ë cilët duhet ta formojnë një qeveri tranzitore, e cila do të përgatiste terrenin për një referendum gjithëpopullor për përcaktimin e të ardhmes së vendit.
23. 23 gusht 1514 Beteja e Xhaldiranit
Është një nga betejat e rëndësishme në historinë e perandorisë osmane. Sulltan Selimi I i mposhti safevitët dhe arriti të shtinte nën sundim Irakun, Azerbajxhanin dhe Kurdistanin.
23 gusht 1921 Iraku shpallet mbretëri
Iraku shpallet mbretëro ndërsa Fejsali, i biri i Sherif Husejnit, shpallet mbret.
23 gusht 1927 Vdes Sa’d Zagluli
Një personalitet politik kontrovers. Laik dhe properëndimor deri në masë të servilizmit. Kur vdiq ishte në detyrën e kryeministrit të Egjiptit.
23 gusht 1975 Vdes diktatori etiopian Haile Selassie
Ka sunduar për gjashtëdhjetë vite ndërsa gjatë gjithë kësaj periudhe është dalluar për urrejtjen dhe luftën e tij ndaj Islamit dhe muslimanëve. Vdiq i burgosur në burgjet ku kishte shkatërruar jetën e mijëra muslimanëve.
23 gusht 2000 Fatkeqësi ajrore në ujërat e gjirit arabik
Aeroplani A320 i linjës ajrore Gulf Air që ishte nisur më 143 udhëtarë u rrëzua në ujërat e gjirit fare pranë Bahrejnit. Të 143 udhëtarë vdiqën.
24. 24 gusht 632 Omer [Allahu qoftë i kënaqur me të!] merr detyrën e Halifes
Pas vdekjes së halifes së drejtë, Ebu Bekrit, në pushtet vjen Umeri, i cili sundoi për një dekadë. Periudha e tij shihet si periudhë e artë me të arritura të shumta në të gjitha fushat.
24 gusht 1572 Masakra e St. Bartolemeut
Këtë ditë u vranë 4 mijë kalvinistë francezë. Masakra u organizua dhe orkestrua nga Filipi II, mbret i Spanjës, dhe Papa me disa katolikë. Masakra shihej fitore për katolikët.
24 gusht 1574 Osmanët marrin Tunizinë
Tunizia, që ishte pushtuar nga Spanja, i rikthehet muslimanëve. Osmanët vranë 5 mijë ushtarë, zunë robër tre mijë të tjerë ndërsa fituan si plaçkë të luftës 225 topa.
24 gusht 1912 Alaska bëhet tokë amerikane
Alaska qe blerë nga rusët. Shitja dhe blerja asokohe nuk shiheshin dëm dhe as dobi por jo edhe më vonë. Alaska është sot një pasuri e madhe e SHBA-ve.
24 gusht 2016 Tërmet në Itali
Në Norcia, Itali, ndodhë një tërmet nga i cili mbesin të vrarë 360 njerëz dhe 380 të tjerë të plagosur.
25. 25 gusht 1248 Kryqëzata e shtatë
Nën komandën e Luisit IX, niset ekspedita e shtatë kryqtare. Ekspedita dështoi ndërsa vet mbreti ra rob.
25 gusht 1841 Digjet Uashingtoni
Pas pushtimit nga ana e ushtrisë angleze, digjet Uashingtoni, duke përfshirë këtu edhe Shtëpinë e Bardhë.
25 gusht 1877 Osmanët triumfojnë ndaj rusëve
Rusët që kishin hyrë në territorin osman, u luftuan ng komandanti Ahmed Muhtar Pasha, i cili për fitoren e korrur, nga Sulltan Abdul Hamidi II mori titullin ‘Gazi.’
25 gusht 1944 Çlirimi i Parisit
Parisi çlirimi nga pushtimi gjerman. Kjo ishte edhe një shenjë se tanimë perdja e luftës së dytë botërore po binte.
25 gusht 1990 Abhazia ndahet nga Gjeorgjia
Abhazia përfshin një territor prej 8600km2. Popullata e saj me shumicë janë muslimanë. Për shkak të pozitës gjeografike, ka qenë në shënjestër të rusëve vazhdimisht.
26. 26 gusht 1743 Lindi Antoine Lavoisier
Lindi Antoine Lavoisier, kimist francez, i konsideruar si themelues i kimisë moderne, ai zbuloi oksigjenin. U ekzekutua nga revolucioni në 1794.
26 gusht 1873 Lindi fizikani amerikan Lee De Forest
Lindi fizikani amerikan Lee De Forest, i njohur si ”Babai i Radios,”. Trioda që ai zbuloi në vitin 1906, njihet si arritja më e rëndësishme në fushën e elektronikës deri në atë kohë. Aftësia e madhe e triodës për të kapur dhe amplifikuar sinjalet e radios, si dhe për të gjeneruar sasi të kontrolluara energjie, u bë bazë për zhvillimin e shpejtë të elektronikës dhe industrisë së komunikacionit. De Forest shpiku gjithashtu komponentët elektronikë që ishin me rëndësi kritike në zhvillimin e telefonave, transmetuesve me valë të shkurtra, fonografëve, filmave me zë dhe më pas të radarëve dhe televizorit.
26 gusht 1883 Shpërthen vullkani në Indonezi
Vullkani ‘Krakatau’ shpërthen duke lënë pas vete 163 fshatra të shkatërruara dhe 36, 380 të vdekur.
26 gusht 2008 Rusia njeh pavarësinë e Gruisë dhe Abhazisë
Rusia njohu pavarësinë e krahinave të Gruzisë të Osetinë Jugore dhe Abhazinë.
27. 27 gusht 813 Me’muni merr pushtetin
I biri i Harun Rreshidit, Me’muni, pas vdekjes së vëllait, El-Eminit, merr pushtetin, respektivisht bëhet Halife në dinastinë abbasite.
27 gusht 1119 Vdes dijetari Ibn Akili
Ka qenë një ndër dijetarët e mëdhenj të muslimanëve. Ka shkruar librin ‘Funun’ në 400 vëllime, në të cilin ka përmbledhur jetën dhe dijen e vet.
27 gusht 1696 Beteja osmano-gjermane
Në vitin 1696, në një betejë të ashpër ndërmjet forcave osmane dhe atyre gjermane, këto të fundit humbin keq, duke lënë në fushëbetejë hiq më pak se 16 mijë të vrarë në ndërkohë që nga radhët e osmanëve kishte vetëm 1,500 të vrarë.
27 gusht 1896 Lufta ndërmjet Anglisë dhe Zanzibarit
Një ndër luftërat më të shkurtra në histori. Zgjati vetëm 40 minuta ndërsa përfundoi me fitoren e Anglisë.
28. 28 gusht 1326 Vdekja e Osmanit I
Osmani I ka qenë themeluesi i perandorisë osmane. Për ta formuar perandorinë, hasi në vështirësi të mëdha. Kjo diktoi që shumicën e kohës ta kalonte në luftëra për çka edhe mori titullin Gazi – luftëtari.
28 gusht 1916 Lufta e parë botërore
Gjermania i shpallë luftë Rumanisë.
28 gusht 1965 Vdes Kejlani
Reshid Ali Kejlani, gjatë periudhës së mbretërisë, ka qenë kryeministër i Irakut. Ka qenë i njohur për angazhimin e tij për çlirimin e vendeve arabe nga kolonizuesit. Për këtë shkak, deri në vdekje është përndjekur. Nga frika e ndikimit të tij, janë thurur intriga, që të dënohet ose internohet. Përfundimisht ka vdekur në Bejrut ndërsa trupi i tij është bartur në Bagdad ku edhe është varrosur.
28 gusht 1981 Zbulimi i parë i SIDA-s
Qendra Kombëtare e Kontrollit të Sëmundjeve në SHBA shpallë për rritjen e sëmundjes së humbjes së imunitetit tek homoseksualët, gjë kjo që më vonë do të quhet AIDS.
29. 29 gusht 1526 Beteja e Mohaçit
Sulltan Sulejman Kanuni udhëheqë ushtrinë osmane kundër ushtrisë hungareze, e cila udhëhiqej nga Luisi II. Beteja përfundoi me fitore të thellë të osmanëve ndërsa nga pala tjetër, ndër të vrarët ishte mbreti bashkë me një numër të madh të personelit të tij.
29 gusht 1609 Lindi Sulltan Murati IV
Sulltan Murati IV është i biri i Sulltan Mehmedit III. Në dinastinë osmane zë vendin si Sulltani i shtatëmbëdhjetë. Koha e tij shihet si kohë e kthimit të lavdisë dhe krenarisë, si kohë e sigurisë dhe bollëkut.
29 gusht 1934 Spastrime në Gjermani
Adolf Hitleri fillon fushatën e spastrimit politik në Gjermani. Çdokush që shihej si kundërshtar burgosej, vritej pse internohej, dhe këtë pavarësisht në ishte politikan apo ushtarak.
29 gusht 1966 Urdhri për ekzekutimin e gjashtë anëtarëve të lëvizjes ‘Vëllazëria Myslimane’
Gjykata dënon shtatë pjesëtarë të lëvizjes Vëllazëria Myslimane me akuzën për kinse organizim të ri të armatosur, me të cilin synonin rrëzimin e pushtetit. Katër prej tyre iu lehtësua dënimi, duke u dënuar me burgim të përjetshëm në vend të ekzekutimit, ndërsa tre të tjerë u ekzekutuan.  Këta të tre ishin: Sejjid Kutbi, Muhammed Jusuf Hevash dhe Abdul Fettah Ismail.
30. 30 gusht 870 Vdes Imam Buhariu
Emri i tij i plotë është Ebu Abdil-lah Muhammed ibën Ismail ibën Ibrahim ibën Mugireh ibën Berdizbeh el-Xhu’fij el-Buhari. Është bërë i njohur vetëm si Buhariu, e ky është emër i qytetit ku ka lindur, qytet që ishte prej qendrave të diturisë. U rrit në shtëpi të ndershme dhe me plotë dituri, ngase i ati i tij ka qenë prej dijetarëve dhe prej transmetuesve të hadithit. Por vdiq duke qenë Buhariu ende i mitur. Filloi të kujdeset për të e ëma, e cila ishte grua e mirë dhe e devotshme. Filloi mësimin e tij nëpër dijetarët e vendit të tij dhe përparonte shumë shpejt, sidomos në shkencën e Hadithit. Në këtë kohë kishte dhjetë vjet ose më pak. Në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare kishte mësuar përmendësh disa prej librave të hadithit. Në këtë moshë shkoi në haxh së bashku me të ëmën dhe vëllain e tij, pas haxhit vendosi të qëndrojë në Meke për të përfituar pre j dijetarëve që gjinden aty. Fitoi dije të madhe. Ibën Ebi Shejbe thotë: “Nuk kemi parë asnjëherë sikur Buhariu.” Ibnu Huzejme thotë: “Nën këtë Qiell nuk kam parë njeri më të ditur në hadith dhe me memorie më të fortë se sa Muhammed ibën Ismail el-Buhari.”

Imam Buhariu ka shkruar disa libra, ndër të cilat ‘Sahihu’ është më i njohuri.

30 gusht 1135 Vritet halifeja abbasit El-Mustershid Bil-Lah
Në dinastinë abbasite ka qneë halifeja i njëzet e nëntë. Pushtetin e mori pas vdekjes së të atit. Në përpjekje për të rikthyer namin e dikurshëm të shtetit abbasit, ai organizoi beteja të shumta, të cilave iu printe vet. Në një nga betejat e tij të fundit, ishte zënë rob, dhe, edhe pse komandanti ushtarak nuk e ekzekutoi, përkundrazi lidhi marrëveshje me të, batinijët, një fraksion ultra-violent i shiitëve, arritën ta vrasin në tendën ku i ishte ofruar strehim dhe shërbim dinjitoz nga komandanti selxhuk.
30 gusht 1672 Çlirohet Podolia
Nën udhëheqjen e komandantit Kapllan Mustafa Pasha, forcat osmane marrin Podolinë, e cila asokohe ishte pjesë e Polonisë ndërsa sot është territor i Ukrainës.
30 gusht 1780 Tradhtia e gjeneralit amerikan
Gjenerali i Ushtrisë Revolucionare të Amerikës, Benedict Arnold, kreu një nga veprimet më të ulëta të tradhtisë, që mbahen mend në historinë amerikane. Gjenerali Arnold hyri në kontakt të fshehtë me britanikët dhe pranoi të lejonte marrjen e fortesës West Point, në shtetin e Nju Jorkut dhe të 3 mijë trupave amerikane që ishin nën komandën e tij. Shpërblimi për tradhtinë e tij ishte 20 mijë sterlina angleze. Komploti u zbulua dhe Arnoldi iku për t’u vënë nën mbrojtjen e anglezëve në qytetin e Nju Jorkut.
30 gusht 1918 Atentat ndaj Leninit
Pas fjalimit në një fermë në Moskë, lideri sovjetik Vladimir Lenin u qëllua dy herë nga Fanya Kaplan, një anëtare e partisë Revolucionare Sociale. Lenin u plagos rëndë por i mbijetoi goditjes. Atentati shënoi një valë raprezaljesh nga ana e bolshevikëve kundra revolucionarëve social dhe kundërshtarëve të tjerë politikë. Mijëra vetë u ekzekutuan dhe Rusia u përfshi në një luftë civile.
30 gusht 1974 Fatkeqësi hekurudhore në Zagreb
Një tren që po hynte në një stacion në Zagreb, Jugosllavi, doli nga binarët duke vrarë 153 veta. Deri atë ditë, ai ishte aksidenti më i rëndë hekurudhor, në historinë e vendit, dhe mbetet një nga aksidentet më të rëndë në historinë e Evropës.  Treni ekspres, kur u nis atë mbrëmje, nga Beogradi në Dortmund ishte i mbushur kryesisht me punëtor, me 400 pasagjerët, që ktheheshin në punët e tyre në Gjermaninë Perëndimore, pasi kishin bërë pushimet verore.
31. 31 gusht 1876 Sulltan Abdul Hamid II merr pushtetin
Njëri nga Sulltanët më të përfolur osmanë. Qëndrimet e tij provokuan miqësi e armiqësi. Këta të fundit, armiqtë, u munduan ta përbaltin figurën e tij por ai, nga dita në ditë, sa vjen e konfirmohet si lider i madh dhe besnik i muslimanëve mbarë. Ka sunduar me perandorinë në epokën më të rrezikshme të saj. përkundër përpjekjeve për ta mbajtur të bashkuar, perandoria u shpartallua. Shkak ishin forcat e huaja që nuk ndiheshin rehat përderisa perandoria qëndronte në këmbë. Gjatë kohës së tij u ndërtua hekurudha që lidhte Turqinë me Hixhazin sikur që u realizuan një sërë suksesesh të mëdha. Ishte shkarkuar nga xhonturqit dhe internuar për katër vite në Selanik. Më pas qe rikthyer në Stamboll ku më 1918 vdes. Zoti pastë mëshirë mbi të!
31 gusht 1950 Fatkeqësi ajrore në Wadi El Natrun
Aeroplani i kompanisë ajrore TWA rrëzohet në shkretëtirë afër Vadi Natrunit. Të 55 pasagjerët mbetën të vdekur.
31 gusht 1980 Sindikata e parë e punëtorëve në një vend të bllokut sovjetik
Qeveria polake firmosi marrëveshje me punëtorët e portit të Gdanskut. Ish elektriçisti Lech Valesa udhëhiqte punëtorët, që më vonë do të krijonin lëvizjen “Solidariteti”, e para sindikatë punëtorësh e krijuar në një vend të bllokut sovjetik.
31 gusht 2010 Amerikanët largohen nga Iraku
Barak Obama paralajmëron largimin e forcave amerikane nga Iraku dhe se tanimë irakianët janë përgjegjës për vetveten.

 

FILOZOFIA E FESTËS NË ISLAM

Hutbe e mbajtur në sheshin e qytetit të Vushtrrisë për festën e Kurban Bajramit, 1 shtator 2017.
Hyrje
Festat janë ditë të veçanta, jo se janë ditë shtesë të javës apo muajit, por për shkak të domethënieve që bartin, mesazheve që përçojnë, vlerave që kultivojnë. Nuk janë rrobat dhe ushqimet ato që bëjnë dallimin në festë dhe i japin kuptim asaj, por janë vlerat dhe virtytet që e karakterizojnë atë dhe mësimet e saja. Nisur nga kjo perspektivë, festat islame, si kjo e Kurban Bajramit, janë më shumë se shënime, më të mëdha dhe më të rëndësishme se të jenë thjesht ceremoni formale; festat tona janë momente reflektimi, vetëdijesimi, e lartësimi shpirtëror.
[Sfondi fetar]
Të respektuar vëllezër!
Festat në Islam kanë tipare dalluese. Ato janë gëzim, dëfrim e argëtim por jo të atilla që të arrijnë në nivele shthurje e degjenerimi. Festat janë të lidhura ngushta me adhurimin dhe përkushtimin për Allahun. Për këtë shkak, dy festat që kemi, Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami, paraprihen me adhurime të caktuara: Fitër Bajrami me agjërim mujor ndërsa Kurban Bajrami me obligimin e haxhit për haxhilerë dhe dhjetë ditët e mëdha të dhul hixh-xhes për ne të tjerët që sot nuk jemi në Mekkë. Kështu, mund të themi se esenca dhe thelbi i festës në Islam janë gëzime dhe kënaqësi me adhurimin dhe afrimin tek Allahu. Në Kur’an Allahu na mëson:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Thuaj: “Me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij – vetëm me këto le të gëzohen! Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë.”.” [Junus: 58.]

Rëndësia e kësaj është se koncepti për festën nuk tkurret në një ditë por shtrihet gjatë tërë jetës: sa herë që adhurojmë Allahun, kryejmë detyrimet karshi Tij, karshi vetes, karshi të tjerëve, ndihemi sikur kemi festë e gëzim. Hasan Basriu ka thënë: ‘Festë e ke çdo ditë në të cilën Allahut nuk i bën mëkat.’[1]

Se festa në Islam ka këtë sfond dallues flet edhe fakti se ato janë alternativë islame karshi festave tjera. Kur Muhammedi [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të!] kaloi në Medinë, ku edhe themeloi shtetin islam, njerëzit i gjeti tek festonin dy ditë, ose dy festa, të cilat, për shkak të domethënieve dhe mesazheve, ua ndërroi me dy festa tjera, Fitër Bajramin dhe këtë festë, pra Kurban Bajramin.[2] Ky ndërrim ka një simbolikë të rëndësishme, atë se me ndërrimin Allahu synon lumturinë tonë. Dijetari i madh, Ibn Abidin, për domethënien e fjalës bajram (ar. el-îd) thotë: “Është quajtur festa me këtë emër sepse në këtë ditë besimtareve iu kthehen të mirat e Allahut. Pas Ramazanit, hiqet ndalesa e ushqimit, ndërsa në haxh bëhet plotësimi me tavafin e shtëpisë së lashtë, ngrënien e mishit të kurbanit, etj…[3]
Të dashur vëllezër!
Festa e Kurban Bajramit është një rikujtim për përsosmërinë e kësaj feje. Në vitin e dhjetë sipas hixhrit, në Arafat, në Haxhin Lamtumirës, Allahu i Madhëruar shpalli kompletimin e kësaj feje:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“…Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe…” [El-Maide: 3.]

Të nderuar vëllezër!
Festa është moment i prezantimit të mirësive të Islamit dhe mësimeve të tij, të cilat përputhen me njeriun dhe kërkesat e tij. Islami nuk ka ndaluar argëtimin dhe zbavitjen: ai vetëm ka vënë rregulla dhe norma që i rregullojnë ato. Për këtë shkak, sot, në këtë ditë feste, më shumë se kurrë më parë, kemi arsye të shfaqemi të gëzuar, të zbukuruar, të veshur. Ka qenë traditë e Profetit Muhammed (Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të!) që bajrameve të vishej bukur, madje kishte rroba të veçanta vetëm për bajrama.
Xhematlinj të respektuar! 
[Sfondi shoqëror]
Zhveshja e festave nga qëllimet, i tkurr ato në manifestime që nuk kanë kuptim. Festat janë moment për të konfirmuar ekzistencën shpirtërore të ummetit, jo atë biologjike e formale. Festat nuk janë thjesht ndërrim ditësh; festat janë fuqi shpirtërore që ka mundësi të ndryshojë ditët. Festa është hapësira ku takohen prindërit me fëmijët, vëllezërit me vëllezërit, i vjetri me të riun, i pasuri me të varfrin, të gjithë…Festa është ora praktike e mësimit për qytetarinë, vlerat dhe civilizimin. Jo rastësisht, Profeti Muhammed [Lavdërimi dhe paqja qofshin mi të!] e përzgjodhi festën që të proklamonte vlerat shoqërore të Islamit:

O njerëz! Kini frikë Zotin dhe respektojeni Atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve…Ruajeni, respektoni dhe nderojeni vlerën e personalitetit dhe dinjitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore e Allahut dhe mjerë për atë që e nënçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut.”

O besimdrejtë! Ta dini, ta mbani mend dhe të jeni të bindur se përfundoi koha e mosdijes dhe traditave të këqija, që i sollën fatkeqësi të shumta gjinisë njerëzore…Gjakmarrja është e ndaluar…Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara…”

O bashkëshortë! Silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri…Gratë tuaja u janë dorëzuar në besë të Zotit. Respektojeni, o besimdrejtë, atë amanet të Zotit.

Festa është momenti i kujtimit të përgjegjësisë shoqërore. Me gjithë bollëkun, shoqëria njerëzore çdoherë e më shumë po egërsohet brenda vetvetes: më pak mëshirë, më pak solidaritet, më pak humanizëm. Festa në Islam vjen, jo vetëm si përgjigje, por si alternativë solidare që sfidon varfërinë. Për këtë janë ligjësuar sadakatu-l-fitri dhe therja e kurbanit. Në lidhje me këtë të fundit, Allahu në Kur’an na mëson:

﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

Tek All-llahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por te Ai arrin bindja juaj…” [El Haxh, 37.]

Të nderuar vëllezër!
Nëse festa ka këto dimensione fetare dhe shoqërore, atëherë ajo duhet të jetë një pikënisje për reformim shpirtëror dhe kulturor. Le të tregohemi, krahas asaj si besimtarë të sinqertë, edhe qytetarë të kulturuar. Ju lutem mos lejoni që smira dhe urrejtja t’iu pengojnë nga vizitat e ndërsjella ndërmjet vete, mos lejoni që jetimi të jetë i tepërt sot në familjen tuaj, mos lejoni që zemrat e prindërve tu edhe sot të jenë të pikëlluara. Shkoni, urojuani festen, puthuani duart dhe shoqërojini ata.

Le të mbretërojë paqja, hareja, dashamirësia kudo sot.

Nëse Mekkeja e nderuar sot jehon nga Telbija, atëherë le të jehon ky vend nga tekbiret!

 

[1] Shih: Letaif el-mearif, fq. 278.

[2] Hadithin e transmetojnë Imam Ahmedi, Ebu Davudi dhe Nesaiu.

[3] Shih: Hashijetu Ibn Abidin, 2/165.