4 0 HADITHE TË SHKURTRA

4 0 HADITHE TË SHKURTRA
Shënim: Të gjitha hadithet e përfshira në këtë punim janë autentike të transmetuara nga Buhariu dhe Muslimi.
Hadithi: 1
PESË SHTYLLAT E ISLAMIT
Ibn Omeri [All-llahu qoftë i kënaqur me të dy] transmeton se I Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Islami është ngritur mbi pesë (shtylla): deklarata se nuk ka zot përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i Dërguar i All-llahut, falja e namazit, dhënia e Zekatit, haxhi dhe agjërimi i Ramazanit.»
Hadithi: 2
BESIMI QË TË FUT NË XHENNET
Ubade [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kush dëshmon se nuk ka zot përveç All-llahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka shok, se Muhammedi është robi dhe i Dërguari i Tij, se Isai është robi, i Dërguari i Tij, fjala e Tij e hedhur tek Merjemja dhe (është) shpirt prej Tij, se Xhenneti është i vërtetë dhe se Xhehennemi është i vërtetë, All-llahu do ta fus në Xhennet pavarësisht veprave që ka bërë.»
Një transmetues ka shtuar edhe këto fjalë: «(do ta fus në Xhennet) nga cila të do prej tetë dyerve të Xhennetit
Hadithi: 3
DEGËT E BESIMIT
Ebu Hurejre [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Besimi ndahet në gjashtëdhjetë e ca degë, e edhe turpi është degë e besimit
Hadithi: 4
MËNYRAT MË TË MIRA TË MANIFESTIMIT TË ISLAMIT
Abdullah bin Amri transmeton se një njeri e pyeti Profetin [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të]:
Cili Islam është më i miri?
Tha: «Të ushqesh (njerëzit me) ushqim dhe të përshëndesësh atë që njeh dhe atë që nuk njeh.»
Hadithi: 5
ËMBËLSIA E BESIMIT
Enesi transmeton se i Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kush i posedon tre gjëra, ai do ta shijojë ëmbëlsinë e besimit:
që All-llahu dhe i Dërguari i Tij të jenë më të dashur tek Ai se çdo gjë tjetër,
që ta duaje njeriun jo për tjetër vetëm se për All-llah, dhe
që të urrejë të kthehet në femohim (pabesim) sikur që urren të hidhet në zjarr.»
Hadithi: 6
DASHURIA PËR PROFETIN SI IMAZH I KOMPLETIMIT TË BESIMIT
Enesi transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nuk ka besuar ndonjëri prej jush përderisa të mos jam tek ai më i dashur s fëmija, prindi dhe njerëzit në përgjithësi
Hadithi: 7
DIMENSIONET E DASHURISË NDËRMJET BESIMTARËVE
Enesi transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nuk ka besuar ndonjëri prej jush përderisa për vëllanë të mos dojë atë që do për vete.»
Hadithi: 8
MIRËSJELLJA DHE ETIKA SI PJESË TË BESIMIT
Ebu Hurejre [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kush beson All-llahun dhe Ditën e Fundit, le të mos i bëjë keq fqinjit të tij! Kush beson All-llahun dhe Ditën e Fundit, le ta nderojë mysafirin e tij! Dhe, kush beson All-llahun dhe Ditën e Fundit, le të flet mirë ose le të heshtë!»
Hadithi: 9
CILËSITË E MYNAFIKUT
Abdullah bin Amri transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kush i posedon katër cilësi, ai është hipokrit i thekur (kulluar) ndërsa kush ka një prej këtyre cilësive, ai (konsiderohet se)ka një cilësi të hipokrizisë derisa ta largojë atë: kur t’i lihet diç në amanet (mirëbesim), tradhton, kur të flet gënjen, kur bën marrëveshje, e thyen atë dhe kur të armiqësohet, shpërthen (nuk përmbahet).»
Hadithi: 10
DASHURIA PËR ENSARËT SI SHENJË E BESIMIT
Enesi transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Shenjë e besimit është dashuria për Ensarët ndërsa shenjë e hipokrizisë është urrejtja e Ensarëve.»
Hadithi: 11
TRE VEPRAT MË TË MIRA
Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ishte pyetur:
Cila është vepra më e mirë?
Ai kishte thënë: «Besim në All-llahun dhe të Dërguarin e Tij.»
Pastaj çfarë ?- u pyet prapë.
Tha: «Xhihadi në Rrugën e All-llahut.»
Pastaj çfarë?- u pyet.
Tha: «Haxh i pranuar
Hadithi: 12
TRE MËKATET TË MËDHA
Abdullah bin Mes’udi thotë ta ketë pyetur Profetin [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të]: Cili mëkat është më i madhi tek All-llahu?
Tha: «T’i bësh All-llahut shok ndërsa Ai të ka krijuar
Thashë: Ky vërtetë mëkat i madh, po pastaj cili?- e pyeta.
Tha: «Të mbysësh fëmijën tënd nga frika që të hajë me ty
Pastaj cili- e pyeta.
Tha: «Të bësh amoralitet me gruan e fqinjit tënd
Hadithi: 13
MALLKIMI DHE SHARJA E PRINDËRVE SI MËKATE TË MËDHA
Abdullah bin Amri transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Prej mëkateve më të mëdha është që njeriu të mallkojë prindërit e tij.»
O i Dërguari i All-llahut, si i mallkon njeriu prindërit e tij?- e pyetën.
Tha: «Ia shanë babanë dikujt e ai ia shanë banë këtij. Po kështu ia shanë nënën dikujt
Hadithi: 14
NUK I PËRKET MYSLIMANËVE AI QË I LUFTON MYSLIMANËT
Abdullah bin Umeri transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kush bartë armë kundër nesh, nuk është prej nesh.»
Hadithi: 15
FEJA NDALON VAJTIMIN PËR TË VDEKURIN
Abdullah bin Mes’udi [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nuk është prej nesh kush godet fytyrën, shqyen rrobat dhe lutet me lutje të injorancës (vajton).»
Hadithi: 16
BARTËSI I FJALËVE NUK HYN NË XHENNET
Hudhejfe transmeton ta ketë dëgjuar Profetin [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] duke thënë: «Në Xhennet nuk do të hyjë bartësi i fjalëve
Hadithi: 17
VETËVRASJA MËKAT I MADH
Xhundub bin Abdullahu transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Në popujt para jush ishte një njeri, që kishte (marrë) një plagë, të cilën nuk e duronte dot. Kështu, mori një thikë dhe këputi dorën e tij (të plagosur) me të. Gjaku nuk iu ndal derisa vdiq. All-llahu i Madhëruar tha: ‘Robi im ma parapriu me veten e tij (e përshpejtoi vdekjen), kështu që ia ndalova Xhennetin.’
Hadithi: 18
SHUMËFISHIMI I SHPËRBLIMIT PËR VEPRËN NË ISLAM
Ebu Hurejre [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nëse ndonjëri prej jush e jetëson Islamin mirë në praktikën e tij, atëherë shpërblimi për çdo vepër të mirë do t’i shumëfishohet nga dhjetë e deri në shtatëqind sosh ndërsa për çdo mëkat do t’i shkruhet vetëm një mëkat.»
Hadithi: 19
IKJA NGA PËRGJEGJËSIA SI IKJE NGA XHENNETI
Ma’kil bin Jesari rrëfen se Ubejd bin Zijadi e kishte vizituar në sëmundjen, prej të cilës edhe vdiq. Ma’kili i tha: Do ta rrëfej një hadith që e kam dëgjuar nga i Dërguari i All-llahut: «Nuk do ta gjejë erën e Xhennetit robi, të cilit All-llahu ia ka ngarkuar përkujdesjen për ndonjë grup qytetarësh ndërsa ai nuk i ka këshilluar ata.»
Hadithi: 20
DASHURIA E PROFETIT PËR UMMETIN E TIJ
Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Çdo Profet ka në dispozicion një lutje. Unë, nëse do All-llahu, kam dëshirë që ta ruaj lutjen time që, në Ditën e Kiametit, të jetë ndërmjetësim për ummetin tim.»
Hadithi: 21
HIGJIENA PERSONALE SI NATYRSHMËRI
Ebu Hurejre transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Natyrshmëria është në pesë gjëra apo pesë gjëra janë pjesë e natyrshmërisë: sunetia (rrethprerja), mënjanimi i qimeve nga vendet e turpshme, ndukja e sqetullave, prerja e thonjve dhe shkurtimi i mustaqeve.»
Hadithi: 22
PËRKUJDESJA MATERIALE PËR FAMILJEN SI MËNYRË E FITIMIT TË SEVAPEVE
Ebu Mis’ud El-Ensariu transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nëse njeriu bën një shpenzim për familjen e tij ndërsa llogarit në të (që të shpërblehet tek Zoti për të), i llogaritet lëmoshë.»
Hadithi: 23
MOS NËNVLERËSONI ASNJË VEPËR PËR TU RUAJTUR NGA ZJARRIT
Adijj bin Hatimi [All-llahu qoftë i kënaqur me të] thotë ta ketë dëgjuar të Dërguarin e All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] duke thënë: «Frikësojuni zjarrit të Xhehennemit qoftë edhe (me dhënien për bamirësi të një) gjysmë hurme
Hadithi: 24
DORA QË JEP MË E MIRË SE DORA QË MERR
Ibn Umeri transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] kishte thënë duke qenë në minber ndërsa kishte përmendur lëmoshën, nderin (ruajtjen nga shtrirja e dorës) dhe lypjen: «Dora e lartë është më e mirë se dora e ulët, sepse dora e lartë jep ndërsa dora e ulët është ajo që kërkon.»
Hadithi: 25
DITURIA SI SHENJË E DASHURISË SË ALL-LLAHUT NDAJ ROBIT, ROLI I PROFETIT DHE GRUPI I SHPËTUAR
Muavije thotë ta ketë dëgjuar Profetin [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] të ketë thënë: «Kujt t’ia do të mirën All-llahu, do ta bëjë ta kuptojë fenë. Unë jam vetëm ndarës ndërsa All-llahu është Ai që jep. Ky ummet do të vazhdojë ta ruajë fenë e All-llahut duke mos e dëmtuar (zmbrapsur) askush që e kundërshton derisa të vijë kiameti.»
Hadithi: 26
PUNA HALLALL NUK DUHET NËNVLERËSUAR
Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Që dikush ta ngarkojë në shpinë një bandë (pako) me dru është më mirë se t’ia shtrijë dorën dikujt, i jep apo jo.»
Hadithi: 27
PASURIA E VËRTETË ËSHTË PASURIA E SHPIRTIT
Ebu Hurejre transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nuk është pasuri të kesh mall të shumtë; pasuri është pasuria e shpirtit.»
Hadithi: 28
OBLIGIMET E MYSLIMANIT NDAJ MYSLIMANIT
Ebu Hurejre transmeton ta ketë dëgjuar të Dërguarin e All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] duke thënë: «Obligimet e myslimanit ndaj myslimanit janë pesë: kthimi i përshëndetjes (selamit), vizita e të sëmurit, përcjellja e xhenazes, përgjigja në ftesë dhe dëshirimi (lutja për) mëshirë atij që teshtin.»
Hadithi: 29
SHEMBULLI NDËRMJET PROFETIT TONË DHE PROFETËVE TJERË
Xhabir bin Abdullah transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Shembull im dhe shembulli i Profetëve para meje është sikur (shembulli i një) njeriu që ka ndërtuar një shtëpi, të cilën e ka përfunduar dhe bërë për mrekulli, me përjashtim të një pjese të një tulle (në një qoshe të saj). Njerëzit hynin në të dhe mahniteshin (nga bukuria) e thoshin (nga keqardhja për tullën e papërfunduar ): po të mos ishte kjo pjesë e tullës (e papërfunduar, bukuria do të ishte edhe më e madhe).»
Hadithi: 30
TË VRAZHDIN NUK E DO ALL-LLAHU
Xherir bin Abdullahu transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet.»
Hadithi: 31
MBAJTJA E LIDHJEVE FAMILJARE ZGJAT JETËN
Enës bin Maliku [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton ta ketë dëgjuar të Dërguarin e All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] duke thënë: «Kë e gëzon shtimi i pasurisë apo zgjatja e jetës, le t’i mbajë lidhjet familjare!»
Hadithi: 32
INTERPRETIMI I KËRKUAR I SPROVËS
Aisheja [All-llahu qoftë i kënaqur me të], gruaja e Profetit [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të], ka thënë: Ka thënë i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të]: «Nuk ka fatkeqësi që e godet myslimanin, e që All-llahu të mos i shlyen mëkate me të, madje edhe atëherë kur të dëmtohet nga gjembi.»
Hadithi: 33
PADREJTËSIA DO TË KETË FUND TË KEQ
Abdullah bin Umeri [All-llahu qoftë i kënaqur me të dy] transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Padrejtësia do të jetë errësira në Ditën e Kiametit
Hadithi: 34
PAJTIMI NDËRMJET NJERËZVE
Ummu Kulthum bint Ukbe transmeton se e ka dëgjuar të Dërguarin e All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] duke thënë: «Nuk është gënjeshtar i që pajton njerëzit; i përcjellë fjalët e mira apo flet të mirën
Hadithi: 35
DOMETHËNIA E FORCËS DHE FUQISË SË VËRTETË
Ebu Hurejre [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «I fuqishmi nuk njihet me mundjen (e njerëzve); i fuqishëm është ai që përmban veten gjatë hidhërimit.»
Hadithi: 36
NGUSHËLLIMI PËR VDEKJEN E FËMIJËVE
Ebu Hurejre [All-llahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nuk ndodhë që një myslimani t’i vdesin tre fëmijë e të hyjë në zjarre, me përjashtim të betimit të bërë (se secili njeri ka për t’iu afruar zjarrit).»
Hadithi: 37
DASHURIA PËR NJERËZIT E MIRË
Ebu Musai transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ishte pyetur: Njeriu i do disa njerëz por nuk është takuar me ta (si do të jetë puna në botën tjetër)?
Tha: «Njeriu do të jetë me ata që i do me atë që e do!»
Hadithi: 38 DASHURIA DHE URREJTJA PËR TU TAKUAR ME ALL-LLAHUN
Ubade bin Samiti transmeton se Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kush e do takimin me All-llahun, edhe All-llahu e do takimin me të. Dhe, kush e urren takimin me All-llahun, edhe All-llahu e urren takimin me të.»
Hadithi: 39
LUTJA PËR DUNJA DHE AHIRET
Enesi transmeton e thotë: Duaja që më së shumti e thoshte Profeti [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka qenë: «O All-llahu im! Zoti ynë, na jep të mira në dynja dhe të mira në ahiret dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit.»
Hadithi: 40
LUTJEN NUK DUHET BRAKTISUR
Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Do t’i plotësohet ndonjërit prej jush lutja përderisa nuk ngutet e të thotë: ‘U luta por nuk mu pranua!’
Hadithi: 41
MËSHIRA E ALL-LLAHUT
Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Kur All-llahu i krijoi krijesat, në Librin e Tij, që gjendet tek Ai, mbi Arshi, shkroi: ‘Mëshira Ime ka tejkaluar hidhërimin Tim!’.»
Hadithi: 42
QË TË JEMI FALËNDERUES E MIRËNJOHËS
Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i All-llahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të] ka thënë: «Nëse dikush prej jush shikon në atë që është favorizuar më shumë në pasuri dhe fizik, atëherë le të shikojë edhe në atë që është nën të (më keq se ai). »

TRAJTIMI I VESVESEVE NË BESIM

AbduRrahman Sa’di
Ebu Hurejre [Allahu qoftë i kënaqur me të!] transmeton se i Dërguari i Allahut [Paqja qoftë mbi të!] ka thënë: “Djalli do t’i vijë ndonjërit prej jush dhe do t’i thotë (bëjë vesvese): Kush e ka krijuar këtë e atë, derisa t’i thotë: Po Allahun, kush e ka krijuar? Nëse dikujt i ndodhë kjo, atëherë le të kërkojë mbrojtjen e Allahut dhe le të stopojë (së marri me këto vesvese).”  Në një version: “…le të thotë: Kam besuar në Allahun dhe të Dërguarin e Tij.”
Transmetim unanim.
Në një version tjetër qëndron: “Njerëzit do të vazhdojnë të pyesin derisa të thonë: Allahun, kush e ka krijuar?”
Referuar këtij hadithi dhe përmbajtjes së tij, njeriu në një ose formë tjetër do të jetë në shënjestër të djallit dhe këtyre mendimeve të gabuara, qoftë nëpërmjet vesveseve të shkaktuar prej tij, qoftë nga sharlatanët dhe ateistët, që kanë qasje të këtilla. Praktikisht, këto dy mënyra të hedhjes së dyshimeve janë konfirmuar: djalli nuk ndalet së ushtruari dhunën e tij psikike ndaj njeriut me pyetje e marrëzi të tilla, veçmas tek ata që nuk kanë bagazh fetar, sikur që ateistët vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet e tyre duke mos lënë tribunë e hapësirë pa e shfrytëzuar.
Ky hadith profetik, krahas evidentimit të shkakut të këtyre mendimeve të këqija, ka përshkruar edhe ilaçin adekuat të trajtimit të tyre, i cili përmblidhet në njërën prej tre mënyrave në vijim:
  1. Duke stopuar së marri me mendime të këqija,
  2. Duke kërkuar mbrojtjen e Allahut, dhe
  3. Duke proklamuar besimin në Allahun dhe të Dërguarin e Tij.
Sa i përket të parës, [stopimit të mendimeve të këqija], Allahu mendjes dhe mendimeve i ka bërë limite që nuk mund t’i kalojnë dot, e madje, edhe nëse përpiqen, e kanë të pamundur, sepse përpjekja për të pamundurën është absurditet i llojit të vet. E në këtë aspekt, ky absurditet shprehet më së shumti kur dikush tenton të vargojë një pas një shkaqet dhe faktorët e ekzistencës për të përfunduar deri tek Allahu. Kjo edhe mund të ndodhë, sepse Allahu ka krijuar çdo gjë bashkë me tiparet që kanë dhe: “Kthimi përfundimtar është tek Allahu.” [En-Nexhm; 42] Por, kur mendja të arrijë tek Allahu, atëherë aty duhet të ndalet sepse Allahu është i Pari, që para Tij s’ka qenë askush, është i Fundit, pas të Cilit nuk është askush: fillimi i Tij nuk ka pikënisje, pa marrë parasysh atë që koha dhe kushtet përcaktojnë, sepse, tek e fundit, kohën, kushtet dhe mendjen Allahu i ka krijuar. Së këndejmi, insistimi për të parashtruar këtë pyetje të gabuar është absolutisht i paarsyeshëm, dhe veprim tjetër përveç stopimit të këtyre mendimeve të këqija nuk ka.
[Kërkimi i mbrojtjes së Allahut] është hapi i dytë që ndërmerret për luftimin e këtyre mendimeve të këqija. Siç dihet, djalli nëpërmjet tyre mundohet t’i hedh dyshimet sa i përket Allahut, andaj, nëse dikush gjen mendim të këtillë, le të kërkojë mbrojtjen e Allahut, sepse kush strehohet sinqerisht tek Allahu, Allahu do ta mbrojë nga djalli dhe dyshimet e tij.
Mënyra e tretë është [deklarimi i besimit], që nënkupton të largosh mendimet e këqija me bindje të fortë, pra me të kundërtën e tyre. Allahu dhe i Dërguari i Tij na kanë mësuar se Allahu është i pari, para të Cilit nuk është askush, Ai është Një, nuk ka shok dhe as ortak në krijimtari dhe asgjë tjetër. Kjo bindje mjafton për t’i larguar ato mendime të kota sepse e vërteta mund të kotën ndërsa dyshimet nuk sfidojnë bindjen.
Këto tre mënyra të përmendura nga Profeti [Paqja qoftë mbi të!] zhvleftësojnë këto dyshime, të cilat, për fat të keq, vazhdojnë të jenë në majë të gjuhës së ateistëve. Urdhëroi ‘stopimin’ për të zhvleftësuar zinxhirin e kotë (të shkaqeve), pastaj ‘kërkimin e mbrojtjes së Allahut’, për t’i larguar këto dyshime, dhe urdhëroi besimin e vërtetë, i cili largon këto dyshime. Falënderuar qoftë Allahu:
  • Me stopim, u shkëput e keqja aty për aty,
  • Me kërkimin e mbrojtjes, u shkëput shkaku që ftonte në të keqen, dhe
  • Me besim u strehua tek Allahu dhe u mbrojt me bindje të sakta e korrekte, të cilat largojnë çdo disident e kundërshtar.
Këto tre mënyra janë boshti rreth të cilit sillen shkaqet që largojnë çdo dyshim a bindje të gabuar. Ato duhet marrë në konsideratë çdoherë që na paraqiten gjëra të këtilla ose të ngjashme me to e që prekin në një ose formë tjetër besimin tonë, dhe të cilat i largojmë duke:
  • Zhvleftësuar me fakte e prova,
  • Konfirmuar të kundërtën, pra të vërtetën, pas të cilës nuk ka tjetër vetëm se humbje dhe devijim, dhe
  • Kërkimin e mbrojtjes së Allahut ndaj djallit për të larguar dyshimet që djalli i hedh në ezmer, qoftë në formë të vesveseve, qoftë në formë të epsheve, për tua tendosur besimin dhe për t’i katandisur në mëkate të ndryshme.
Kështu, me durim e bindje, robi arrin shpëtimin nga sprovat e epshit dhe dyshimeve!
Allahut i detyrohemi për sukses dhe shpëtim!

THIRRJA NË UDHËZIM – FENË E ALLAHUT

Hadithi 10 Thirrja në udhëzim

 

Hadithi 10:
THIRRJA NË UDHËZIM – FENË E ALLAHUT
 
Shejh AbduRrahman SA’DI
 
Ebu Hurejre [Allahu qoftë i kënaqur me të!] transmeton se i Dërguari i Allahut [Paqja qoftë mbi të!] ka thënë: «Kush thërret në udhëzim do të ketë shpërblim sikur të atyre që e pasojnë megjithëqë këtyre të fundit nuk iu pakësohet asgjë nga shpërblimi i tyre. Po kështu, kush thërret në devijim dhe lajthitje, do të ketë mëkat sikur të atyre që e kanë pasuar, edhe pse këtyre të fundit nuk iu pakësohen aspak mëkatet

Transmeton Muslimi.[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من دعاء إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أجور من تبعه، لا ينقص ذلك مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»

رواه مسلم.

 

Ky dhe hadithet e ngjashëm me të për tematikë kanë:

–         Nxitjen dhe motivimin për të thirrur e ftuar në fenë e Allahut,

–         Vlerën e Thirrësit në Rrugën e Allahut

–         Vërejtje për t’iu shmangur thirrjes në rrugë të gabuar, gjegjësisht në gjëra të kota e të gabuara

–         Pesha e madhe e mëkatit të atij që thërret në të keqen dhe dënimi i tij.

[Udhëzimi]: nënkupton dijen e dobishme dhe veprën e mirë.

–         Kushdo që ka përvetësuar një dije, nëse atë ua përcjell tët tjerëve, që të kenë dobi prej saj, ai është Thirrës në Udhëzim

–         Kushdo që thërret në ndonjë vepër të mirë, e cila ka të bëjë me përmbushjen e ndonjë detyrimi karshi Allahut ose karshi njerëzve, është Thirrës në Udhëzim

–         Kushdo që jep një këshillë fetare apo tjetër por me të cilën synohet arritje deri tek feja, është Thirrës në Udhëzim

–         Kushdo që merret model në dijen e dobishme dhe veprën e mirë të tij, është Thirrës në Udhëzim

–         Në kudër të udhëzuesit për në të mirën hyn edhe çdokush tjetër që njerëzve ua paraprin me ndonjë vepër të mirë apo projekt të përgjithshëm të dobishëm.

Ndërsa ata që thirrin në të keqen dhe të kotën janë plotësisht në kundërshtim me këta që thërrasin në udhëzim:

–         Thirrësit në udhëzim janë prijës të të devotshmëve dhe elitë e përzgjedhur e besimtarëve

–         Thirrësit në devijim janë prijës të atyre që i thërrasin e çojnë në Xhehennem

–         Çdokush që ndihmon të tjerët për vepra të mira dhe devotshmëri, llogaritet në mesin e Thirrësve në Udhëzim

–         Çdokush që ndihmon të tjerët për mëkat dhe armiqësi, është bashkëpjesëmarrës në thirrjen për të kotën dhe të gabuarën.

 

[1] Transmeton Muslimi në Sahih, nr. 2674.

FEJA ËSHTË SINQERITET DHE KORREKTËSI

Temim ed-Dari [Allahu qoftë i kënaqur me të!] tregon se i Dërguari i Allahut [Paqja qoftë mbi të!] ka thënë: «Feja është sinqeritet dhe korrektësi!» Feja është sinqeritet dhe korrektësi!» Feja është sinqeritet dhe korrektësi!» Me kë?– e pyetën. Tha: «Me Allahun, Librin e Tij, të Dërguarin e Tij, prijësit e muslimanëve dhe muslimanët në tërësi

Transmeton Muslimi.[1]

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وعامتهم»

رواه مسلم.

 

 

Këtë fjalë (Feja është sinqeritet dhe korrektësi!») Profeti [Paqja qoftë mbi të!] e përsëriti disa herë për t’i vënë theks rëndësisë që ka por edhe për të këshilluar ummetin që ta marrin me seriozitet të madh dhe ta dinë bindshëm se tërë feja është e përmbledhur në të, respektivisht në përmbushjen e këtyre pesë detyrimeve.

[Sinqeriteti me Allahun] :

–         Njohje dhe pranim i njëshmërisë së Allahut,

–         Njohje dhe pranim i ekskluzivitetit sa i përket cilësive të përkryera e të përsosura në të cilat nuk pranon asnjë lloj ortakërie,

–         Adhurimi i tij me shpirt e me trup,

–         Kthimi tek Ai me pendim e adhurim çdoherë e në çdo kohë,

–         Kërkimi (lutja) me frikë e shpresë, me pendim e kërkim falje të përhershme, sepse njeriu patjetër do të lë ngec në diç nga detyrimet karshi Allahut apo do të merr guximin në mënyrë të verbër që t’i qaset disa mëkateve, kështu, në këto rrethana, mbyllja e plasaritjeve të shkaktuara, nga njëra anë, dhe  plotësimi i  fjalës dhe veprës,  nga ana tjetër, nuk arrihen ndryshe vetëm se me pendim të vazhdueshëm dhe kërkim falje të përhershme.

[Sinqeriteti me Librin e Tij] : Duke e nxënë përmendësh -memorizuar, medituar, mësuar shprehjet dhe domethëniet e tij si dhe duke u përpjekur e angazhuar për të vepruar sipas tij dhe për t’ia përcjellë atë njerëzve në përgjithësi.

[Sinqeriteti me të Dërguarin] : Duke e besuar dhe dashur, duke i dhënë përparësi ndaj vetes, bijve dhe pasurisë, duke e pasuar në çdo gjë, e madhe apo e vogël qe, duke mos vënë fjalë para fjalës së tij dhe duke u përpjekur për të përvetësuar udhëzimin e tij dhe për të mbrojtur fenë e tij.

[Korrektësia me prijësit e muslimanëve] : Duke filluar nga kryetari i shtetit e deri tek autoritetet më të ulëta, publike apo private qofshin. Korrektësia në raport me ta manifestohet duke ua njohur pushtetin, duke i dëgjuar dhe respektuar, duke i nxitur njerëzit që t’i respektojnë dhe jo të çohen kundër tyre, udhëzimi i tyre në rrugën e drejtë, këshillimi për atë që është në interes të tyre dhe të popullit si dhe duke përmbushur detyrimet e obligimet karshi tyre.

[Korrektësia me muslimanët në përgjithësi] : Duke ua dashur atë që do për vete, duke urryer për ta atë që urren për vete, si dhe duke nxituar për të jetësuar në praktikë këtë moral, sepse kush do diç, mundohet ta arrijë e realizojë.

Profeti [Paqja qoftë mbi të!] e interpretoi nasihatin (sinqeritetin dhe korrektësinë) me këto pesë gjëra, të cilat përmbledhin detyrimet karshi Allahut, Kur’anit, Profetit dhe të gjithë muslimanëve pavarësisht shtresave e pozitave që kanë. Kështu, me këtë thënie kuptimplote, Profeti [Paqja qoftë mbi të!], arriti të përfshijë tërë fenë në pak fjalë.[2]

[1] Transmeton Muslimi në Sahih, nr. 55. Hadithin e ka përmendur edhe Buhariu në Sahih, por pa sened. Me sened e ka transmetuar në Et-Tarih es-sagir, 2/30 dhe Et-Tarih el-kebir, 1/459.

[2] Shih: Xhamiu-l-Ulum ve-l-Hikem, hadithi i shtatë, 1/221-224.

CILËSITË E BANORËVE TË XHENNETIT

Shejh AbduRrahman Sa’di
Ebu Hurejre [Allahu qoftë i kënaqur me të!] tregon se një beduin kishte ardhur tek Profeti [Paqja qoftë mbi të!] dhe i kishte thënë: Më udhëzo për një vepër, të cilën, nëse e bëj, hyj në Xhennet! Ai i tha: «Ta adhurosh Allahun dhe të mos i përshkruash ortak në asgjë, ta falësh namazin e obliguar, të paguash kontributin e detyruar të zekatit dhe të agjërosh ramazanin.» Beduini tha: Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti im, kësaj nuk do t’i shtoj dhe as mungojë asgjë! Kur shkoi, Profeti (i) tha (të pranishmëve): «Kë e gëzon shikimi në banorët e Xhennetit le të shikojë në këtë njeri!»
Transmetim unanim. [Transmetojnë Buhariu në Sahih, nr. 1397, dhe Muslimi në Sahih, nr. 14. Teksti është i Muslimit.]
Komentim:
Përkitazi me temën e hadithit janë transmetuar hadithe të shumta, të cilat njëzëri pohojnë se ai që kryen obligimet e ngarkuara nga Allahu, obligime të përbashkëta apo të veçanta/individuale qofshin këto, fiton Xhennetin. Kështu, kush përmbushë detyrimet dhe i shmanget ndalesave, meriton hyrjen në Xhennet dhe shpëtimin nga Xhehennemi, sikur që i përshkruari me këto tipare, meriton të identifikohet emrin apo identifikimin me Islam dhe Iman, dhe jo vetëm. Ai është nga të devotshmit e shpëtuar që kanë trasuar rrugën e drejtë.